Menu

Zavřít

Kam chceš jít?
1 2
Slevy

POŽADAVEK NA DIAGNOSTICKÉ TESTY AKTIVNÍ INFEKCE (PDIA) PRO CESTUJÍCÍ COVID-19 Z VYSOCE RIZIKOVÝCH ZEMÍ SMĚŘUJÍCÍCH DO ŠPANĚLSKA

listopadu 2020 musí všichni cestující, kteří přiletí do Španělska letecky nebo po moři, před vstupem do země projít zdravotní prohlídkou. Tyto kontroly mohou zahrnovat příjem teploty, kontrolu dokladů a vizuální kontrolu stavu cestujících* (viz výjimky pro cestující s ubytováním na Kanárských ostrovech). Kromě toho budou muset výrobci z vysoce rizikové země/zóny ve vztahu k koronaviru SARS-CoV-2 předložit osvědčení s negativním výsledkem PCR (COVID-19 RT-PCR) provedené v 72h před cestou. Seznam zemí nebo rizikových zón bude aktualizován každých čtrnáct dní na webových stránkách Spain Travel Health -SpTH www.spth.gob.es

Veškeré změny v postižených územích nasenou účinnosti 7 dní po zveřejnění.

Kontrola stavu před vstupem se skládá z následujících kroků a provádí se v prvním španělském přístavu nebo na letišti, k místě, k místě jehož konečná destinace, dosáhne:

1. Teplotní zásuvka: provede bezkontaktní teploměry nebo termokamery. V případě příjezdu cestujících na mezinárodní cestu do španělského přístavu, lodní společnosti, pod dohledem zahraničního zdraví, bude mít teplotu k nim před jejich příjezdem.

Cestující, u nichž se po provedení kontroly teploty, vizuální kontroly nebo kontroly dokladů zjistí, že mají podezření, že mají COVID-19, musí podstoupit PDIA. Alternativně může být od cestujících požadováno, aby do 48 hodin po příjezdu provedli test RT-PCR COVID-19, jehož výsledek musí být sdělen externím zdravotnickým službám způsobem, který je jim k tomuto účelu určen.

2. Dokumentární kontrola: všichni cestující z jakéhokoli letiště nebo přístavu mimo Španělsko musí vyplnit formulář pro veřejné zdraví nazvaný "Formulář zdravotní kontroly", jehož obsah se liší v závislosti na tom, zda cesta probíhá letecky nebo po moři. V případě, že cestující připluje letecky, musíte vyplnit formulář prostřednictvím webových stránek https://www.spth.gob.es/ nebo prostřednictvím bezplatné aplikace SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH (k dispozici pro Android, iOS).

3. Negativní akreditace PCR pro cestující ze zemí a vysoce rizikových oblastí: Po příjezdu do Španělska, pokud při provádění kontroly stavu dokladu cestující, kteří, pocházející ze země nebo rizikové zóny, nemají dostatečně prokázat realizaci PCR pro SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, provedené do 72 hodin před příjezdem, musí podstoupit realizaci diagnostického testu aktivní infekce (PDIA) stanovené venkovní zdravotní služby. Dokud nebude v Evropské unii přijato harmonizované používání, nebudou podporovány jiné diagnostické testy, jako jsou rychlé testy protilátek, rychlé screeningové testy antigenů nebo vysoce výkonné sérologie (ELISA, CLIA, ECLIA).

Cestující s teplotou vyšší než 37,5°C a cestující, u kterých bylo zjištěno podezření, že mohou mít COVID-19 nebo jinou přenosnou patologii po vizuální kontrole nebo po analýze informací obsažených ve formuláři zdravotní kontroly, pokud indikuje přítomnost příznaků nebo blízkých kontaktů s COVID-19 , musí projít posouzením zdravotního stavu, včetně posouzení jejich klinického a epidemiologického stavu a v případě potřeby provedení diagnostického testu aktivní infekce (PDIA).

Pokud se po posouzení zdravotního stavu potvrdí podezření, že cestující trpí patologií, která by mohla představovat riziko pro veřejné zdraví, pokud se jedná o úzký kontakt s COVID-19 nebo pokud je po realizaci PDIA pro SARS-CoV-2 při příjezdu dosaženo pozitivního výsledku, aktivují se zdravotní výstražné protokoly zavedené v koordinaci se zdravotnickými orgány autonomních společenství. Za tímto účelem může orgán zdravotní péče požádat o spolupráci jiné správní orgány, veřejné činitele nebo jiné orgány.

Náklady na PDIA, které jsou prováděny v místě vstupu, pokud je to z důvodu podezření NA COVID-19 zjištěné při hygienických kontrolách, ponese španělský stát.

Je-li však důvodem, že PDIA není k dispozici, jak je stanoveno v pravidle, bude představovat jeho porušení a použije se na něj, jak je stanoveno v hlavě VI zákona 33/2011 ze dne 4.

ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE KANÁRSKÝCH OSTROVŮ

Aniž jsou dotčena výše uvedená ustanovení, musí cestující z nerizikových zemí/oblastí a jiných oblastí Španělska před příjezdem do hotelu předložit doklad o zkoušce antigenem a/nebo PCR a o všech svých společníkech (starších 6 let), který byl proveden nejpozději 72 hodin před příjezdem a schválen zdravotnickými orgány, v souladu s pokyny vlády Kanárských ostrovů. Může být předložena digitálně nebo na papíře a musí obsahovat datum a čas zkoušky, totožnost fyzické osoby, která je jí podřízena, schválené středisko odpovědné za jeho ověřování a povahu, jakož i negativní výsledek. Pokud nemáte diagnostický test, hotel vás bude informovat o nejbližším autorizovaném středisku k provedení testu.

Kanárští obyvatelé musí prokázat svůj status jako takový a prohlásit na svou odpovědnost neopuštění Kanárských ostrovů do 15 dnů před příjezdem do zařízení a neuvedení příznaků slučitelných s COVID-19 v tomto období.

Od nerezidentů, kteří prostřednictvím svého cestovního dokladu prokáží, že zůstali na území autonomního společenství Kanárských ostrovů po dobu 15 dnů přede dnem přístupu do tohoto turistického ubytování a kteří v tomto období neměli příznaky slučitelné s COVID-19, se takové osvědčení nevyžaduje.

INFORMACE O OMEZENÍ POHYBU V MÍSTĚ URČENÍ

Vzhledem k měnící se situaci při uplatňování omezení pohybu příslušnými orgány doporučujeme kontaktovat hotel před cestou v případě, že dojde ke změnám v opatřeních přijatých regionálními nebo místními orgány.

Všechny naše hotely mají všechny aktuální a podrobné informace.