Menu

Zavřít

Kam chceš jít?
1 2
Slevy

POŽADAVEK DIAGNOSTICKÝCH ZKOUŠEK AKTIVNÍ INFEKCE (PDIA) PRO COVID-19 V CESTOVATELECH Z RIZIKOVÝCH ZEMÍ S CÍLOVÝM ŠPANĚLSKEM

Od 23. listopadu 2020 musí být všichni cestující, kteří přijíždějí do Španělska letecky nebo po moři, před vstupem do země podrobeni zdravotní prohlídce. Tyto kontroly mohou zahrnovat měření teploty, dokumentární kontrolu a vizuální kontrolu stavu cestujícího * (Viz výjimky pro cestující s ubytováním na Kanárských ostrovech). Ti, kteří pocházejí ze země / oblasti s vysokým rizikem ve vztahu ke koronaviru SARS-CoV-2, budou muset předložit certifikát s NEGATIVNÍM výsledkem PCR (COVID-19 RT-PCR), provedený v 72 hodin před cestou. Seznam zemí nebo rizikových oblastí bude aktualizován každých patnáct dní na webu Spain Travel Health -SpTH www.spth.gob.es

Jakákoli změna na postižených územích bude účinná 7 dní po jejím zveřejnění.

Hygienická kontrola před vstupem bude sestávat z následujících kroků a bude provedena v prvním španělském přístavu nebo na letišti, kam cestující dorazí, když je jejich konečným cílem:

1. Měření teploty: Bude to provedeno pomocí bezkontaktních teploměrů nebo termografických kamer. V případě příjezdu cestujících na mezinárodní cestu do španělského přístavu budou přepravní společnosti pod dohledem externího zdraví měřit teplotu před jejich příjezdem.

Stejně tak ti cestující, u nichž je po provedení kontroly teploty, vizuální kontroly nebo kontroly dokumentů prokázáno podezření, že mají COVID-19, se musí podrobit PDIA. Alternativně může být cestující požádán, aby provedl test COVID-19 RT-PCR do 48 hodin od příjezdu, jehož výsledek musí být sdělen zahraničním zdravotnickým službám prostředky k tomu určenými.

2. Dokumentární kontrola: Všichni cestující pocházející z jakéhokoli letiště nebo přístavu mimo Španělsko musí vyplnit formulář pro veřejné zdraví zvaný „Formulář pro kontrolu zdraví“, jehož obsah se liší v závislosti na tom, zda je cesta provedena letecky nebo po moři. V případě, že cestující přijede letecky, musí tento formulář vyplnit prostřednictvím webových stránek https://www.spth.gob.es/ nebo prostřednictvím bezplatné aplikace SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH (k dispozici pro Android, iOS).

3. Negativní akreditace PCR pro cestující z vysoce rizikových zemí a oblastí: Po příjezdu do Španělska, pokud cestující, kteří pocházejí ze země nebo rizikové zóny, neadekvátně akreditují provedení PCR pro SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, provedené do 72 hodin, během kontroly stavu dokladů Před příjezdem, musí podstoupit diagnostický test aktivní infekce (PDIA) zavedený externími zdravotnickými službami. Pokud nebude v Evropské unii přijato jeho harmonizované použití, nebudou akceptovány další diagnostické testy, jako jsou rychlé testy na protilátky, testy na rychlou detekci antigenu nebo vysoce výkonné sérologie (ELISA, CLIA, ECLIA).

Cestující s teplotou vyšší než 37,5 ° C a osoby, u nichž existuje podezření, že mají COVID-19 nebo jinou přenosnou patologii po vizuální kontrole nebo po analýze informací obsažených ve formuláři kontroly zdraví, v případě, že to naznačuje přítomnost příznaky nebo blízké kontakty s COVID-19, musí podstoupit zdravotní vyšetření, které bude zahrnovat posouzení jejich klinického a epidemiologického stavu a provedení diagnostického testu na aktivní infekci (PDIA), bude-li to nutné.

Pokud se po zdravotním hodnocení potvrdí podezření, že cestující trpí patologií, která by mohla představovat riziko pro veřejné zdraví, jedná-li se o blízký kontakt s COVID-19 nebo je-li po provedení PDIA pro SARS-CoV-2 po příjezdu budou aktivovány protokoly o zdravotním varování vytvořené v koordinaci se zdravotnickými orgány autonomních komunit. Za tímto účelem může zdravotní úřad požádat o spolupráci jiné správní orgány, veřejné úředníky nebo jiné instituce.

Náklady na PDIA, které se provádějí v místě vstupu, když z důvodu podezření na COVID-19 zjištěného při zdravotních kontrolách převezme španělský stát.

Pokud to však je způsobeno tím, že PDIA není k dispozici v souladu s nařízením, bude to znamenat jeho porušení a budou se na něj vztahovat ustanovení hlavy VI zákona 33/2011 ze dne 4. října. veřejného zdraví s odkazem na přestupky a sankce.

ZVLÁŠTNÍ NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE KANÁRSKÝCH OSTROVŮ

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení, v souladu s údaji vlády Kanárských ostrovů, musí cestující pocházející ze zemí / oblastí, které nejsou vysoce rizikové a z jiných regionů Španělska, při pobytu od 14. listopadu 2020 předložit hotel, doklad o vašem testu na antigen a / nebo PCR a doklad o všech vašich společnících (starších 6 let), který byl proveden maximálně 72 hodin před příjezdem a schválen zdravotními úřady. Může být předložen digitálně nebo na papíře a musí obsahovat datum a čas zkoušky, totožnost předložené fyzické osoby, autorizované středisko odpovědné za její ověření a její povahu, jakož i negativní výsledek. Pokud diagnostický test není k dispozici, hotel vás bude informovat o nejbližším autorizovaném centru k provedení tohoto testu.

Obyvatelé Kanárských ostrovů musí prokázat svůj stav jako takový a na vlastní odpovědnost prohlásit, že neopustí Kanárské ostrovy během 15 dnů před příjezdem do zařízení a nebudou v uvedeném období vykazovat příznaky slučitelné s COVID-19.

Toto osvědčení se nebude vyžadovat od nerezidentů, kteří prostřednictvím cestovního dokladu prokáží, že pobývali na území autonomního společenství Kanárské ostrovy po dobu 15 dnů před datem přístupu k tomuto turistickému ubytování a kteří během tohoto období také neměli žádné příznaky kompatibilní s COVID-19.

INFORMACE O OMEZENÍ POHYBU V CÍLU

Vzhledem k měnící se situaci při uplatňování omezení pohybu příslušnými orgány doporučujeme, abyste před cestou kontaktovali hotel, pokud dojde ke změnám v opatřeních přijatých regionálními nebo místními úřady.

Všechny naše hotely mají všechny aktualizované a podrobné informace.

cmp-icon
Získejte nejlepší cenu s MyBarceló
Zaregistrujte se nebo se přihlaste do procesu nákupu a získejte tuto fantastickou cenu pouze pro členy.