Menu

Zavřít

Kam chceš jít?
1 2
Slevy

DOPLŇKOVÉ INFORMACE/2. INFORMAČNÍ VRSTVA – RECEPCE HOTELU - CARDEX

I.- Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů?

Odpovědný subjekt 1:

Subjekt odpovědný za zpracování vašich údajů je „Hotel“ (jak je definováno v obdrženém e-mailu)


Odpovědný subjekt 2:

Za zpracování vašich údajů odpovídá společnost Barceló Gestión Hotelera, S.L. (v tomto dokumentu dále jen „BGH” nebo „Barceló Gestión Hotelera”) se sídlem na adrese c/ Josep Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca.

Tento článek nedefinuje spoluodpovědnost uvedených subjektů při nakládání s údaji.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se na Oddělení pro ochranu osobních údajů skupiny Barceló na této e-mailové adrese:dpo@barcelo.com.

II.- Jaký je účel a zákonné oprávnění zpracování vašich osobních údajů?

Společnost BGH informuje zúčastněné osoby, že jejich údaje bude společnost Barceló zpracovávat pro následující účely: 

1. Provádění rezervace a smluvních služebAby bylo možné provést rezervaci zaslanou centrálou nebo kanálem mimo Barceló Hotel Group (například Expedia, Booking, agentury nebo průvodci, se kterými klient uzavřel smlouvu) hotel vyžaduje obdržení určitých informací o zákazníkovi, jako je: jméno, příjmení, adresa, číslo občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného rovnocenného identifikačního dokladu, email, telefonní číslo nebo datum narození. Tyto informace budou použity k přiřazení požadovaného pobytu nebo jiné požadované služby kromě ubytování (např. akce, oslavy, kongresy).

V případě, že zákazník požaduje konkrétní služby (např. spa nebo lékařské služby) a za tímto účelem poskytne údaje týkající se jeho zdraví, hotel bude předpokládat, že uvedené informace byly zákazníkem dobrovolně sděleny, protože o ně nebyl předem požádán. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem vyřízení požadavku zákazníka. Hotel však požádá subjekt o souhlas se zpracováním těchto informací.

Stejně tak v případě, kdy je pro poskytování služeb Hotelu nutné zpracovávat údaje třetích osob ve vztahu ke klientovi (např.: příbuzní, společníci), ručí uvedený klient za pravdivost poskytnutých informací o uvedených třetích osobách, jakož i za splnění povinnosti informovat o podstoupení jejich údajů Hotelu a případně za získání jejich souhlasu se zpracováním údajů

Oprávnění
: Takovéto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. 


2. Nakládání s údaji o nezletilých.. V případě, že osobní údaje týkající se nezletilé osoby jsou nezbytné pro provedení služby, hotel požádá o příslušný souhlas jejích zákonných zástupců, pokud je tato nezletilá osoba mladší 13 let, protože zpracování jejích osobních údajů je nezbytné pro plnění služeb požadovaných právními zástupci nezletilého. Souhlas se bude týkat i nakládání s údaji nezletilé osoby nezbytné pro poskytování služeb, které se jí týkají (např. animační služby, miniklub, školka).


Oprávnění:: Zpracování těchto informací je nezbytné pro plnění smlouvy V případě, že je však nezletilá osoba mladší 14 let, vyžádá si Hotel od jejího zákonného zástupce oprávnění ke zpracování jejích osobních údajů.

3. Dodržování účetních, právních, fiskálních a administrativních povinností.

Oprávnění: Toto zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy. 

4. 
Předávání informací shromážděných hotelem skupině Barceló Gestión Hotelera a hotelům v síti Barceló za účelem přizpůsobení produktů. Se souhlasem klienta hotel za účelem přizpůsobení služeb, které může v budoucnu svým klientům nabízet, sdělí skupině Barceló Gestión Hotelera a společnostem, které vlastní hotely a jsou součástí sítě Barceló, informace podstoupené klientem při využívání služeb nabízených v Hotelu, ve kterém je klient ubytován. Tyto informace jsou pro skupinu BGH velmi přínosné. Díky nim může svým klientům nabízet produkty na míru v souladu s jejich obchodními zájmy, a to na základě využívání služeb nabízených v hotelech tak, aby klienti byli spokojeni jak s požadovanými službami, tak při budoucích příležitostech..

Toto poskytnutí údajů může probíhat jako mezinárodní přenos údajů, pokud se hotel, který tyto údaje přijímá, nachází mimo území Evropské unie. Každopádně společnost BGH přijala příslušná opatření zaručující regulaci mezinárodních přenosů dat s výše uvedenými hotely, a to prostřednictvím podepsání Standardních smluvních doložek.

Oprávnění:
Toto zpracování údajů bude provedeno pouze se souhlasem klienta. Klient může svůj souhlas odvolat podle pokynů uvedených v části VI.

5. Vyřizování stížností zákazníků.
Hotel bude zpracovávat údaje obsažené v reklamacích podaných zákazníky za účelem jejich vyřízení a může nabídnout slevy nebo výhodnější podmínky u budoucích pobytů, aby kompenzoval škody, které klient mohl utrpět v Hotelu.

Informace týkající se reklamace mohou být případně sděleny společnosti Barceló Gestión Hotelera, aby tato zákazníkovi mohla nabídnout uspokojivé řešení. V případě, že zákazník utrpěl škodu, na kterou se vztahuje možné odškodnění, sdělí BGH tyto informace smluvnímu pojistiteli za účelem vyřízení klientova nároku.

Oprávnění
: Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy. 

6.  Datová komunikace s Barceló Gestión Hotelera pro zákaznický servis.
. Barceló Gestión Hotelera má zákaznický servis, který řeší požadavky zákazníků nebo možné požadavky hotelů, podává jak informace o rezervacích před uzavřením smlouvy, tak i ve vztahu k problémům, které mohou vzniknout v souvislosti s provedenou rezervací nebo službami nabízenými hotely. V určitých případech mohou být žádosti zaslané zákazníky do hotelu předány společnosti Barceló Gestión Hotelera, aby bylo zajištěno centralizované vyřizování na úrovni skupiny.

Oprávnění
: Toto nakládání s údaji je nezbytné pro plnění smlouvy.


7. 
Předávání údajů společnosti Barceló Gestión Hotelera k administrativním účelům.Pro účetní účely, interní audity nebo interní obchodní hodnocení může Hotel předat skupině BGH údaje svých klientů. Vzhledem k tomu, že hotel bude zpracovávat tyto údaje pouze za účelem provádění administrativních, statistických, interních obchodních hodnocení nebo auditů na podnikové úrovni, klient nebude v žádném případě tímto nakládáním s údaji poškozen, ani nebudou dotčena jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů. Hotel bude provádět výše uvedené předávání údajů na základě svého oprávněného zájmu a za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb.


8. Zasílání průzkumů kvality. Klient má k dispozici formuláře, ve kterých může vyplňovat průzkumy anonymně nebo se identifikovat. V druhém případě bude Hotel zpracovávat informace o účastníkovi průzkumu a jeho názory týkající se zlepšování služeb poskytovaných v Hotelu, bude je moci předat společnosti Barceló Gestión Hotelera za účelem zlepšování služeb na úrovni skupiny, a to jak referenčního hotelu, tak i v jiných hotelech. Tyto informace mohou být rovněž sdělovány pro komerční účely na základě ustanovení 3 tohoto oddílu, pokud k tomu klient udělil souhlas.

Oprávnění: Toto nakládání s údaji je založeno na oprávněném zájmu Hotelu. Klient může vždy odmítnout tento typ komunikace podle pokynů uvedených v části VI. .


9. 
Provádění kontrol za účelem zjištění podvodného jednání. Hotel informuje, že za účelem sledování a odhalování aktivit, které mohou být podvodné, provádí analýzu transakcí hotelu, aby identifikoval a podrobněji analyzoval ty, které se zdají podezřelé z podvodu.  V případě potřeby by hotel mohl poskytnout přístup k těmto informacím společnosti Barceló Gestión Hotelera jako právnímu poradci hotelu.

Oprávnění:
Toto zacházení s údaji je založeno na oprávněném zájmu hotelu, který kontroluje a sleduje všechny operace prováděné klienty, aby odhalil možné podvodné jednání při transakcích prováděných při uzavírání smlouvy. Klient může zpracování osobních údajů odmítnout podle pokynů uvedených v části VI.


10. Sdělování vašich údajů bezpečnostním složkám a orgánům. Hotel má ze zákona povinnost sdělit informace o zákaznících ubytovaných v pokojích bezpečnostním složkám a orgánům, které budou zpracovávat vaše informace pro své vlastní oprávněné účely.


Oprávnění: Toto předání údajů bude provedeno na základě zákonné povinnosti vztahující se na Hotel, která je stanovená základním zákonem 4/2015 ze dne 30. března o ochraně bezpečnosti občanů, Schengenské úmluvě a nařízení INT / 1922/2003 ze dne 3. července o evidenčních knihách a přihlášení cestujících v pohostinských zařízeních a jiných podobných zařízeních.

11. Soudní nebo správní řízení.. Hotel tváří v tvář možným soudním nebo správním postupům, které mohou nastat v důsledku nabízených nebo poskytovaných služeb, zpracuje informace nezbytné k předložení příslušných obvinění, uplatnění svého práva na obhajobu nebo podání stížností, které bude považovat za vhodné vzhledem k předchozí událostem.

Oprávnění:
 Toto nakládání s údaji je založeno na právních povinnostech stanovených správními předpisy (zejména zákonem o společném správním řízení) nebo je nezbytné k tomu, aby společnost BGH mohla uplatnit své právo na účinnou soudní ochranu, a to jak v rámci svého práva na obhajobu, tak při podávání žalob, které považuje za vhodné, na základě zákona o občanském soudním řízení nebo zákona o trestním řízení.

12. Řešení systémových incidentů.. Hotel bude zpracovávat informace svých zákazníků potřebné k tomu, aby mohl řešit všechny nahlášené nebo hotelem zaznamenané incidenty (včetně incidentů, které se mohou týkat poskytovatelů služeb). Takovéto zpracování údajů bude prováděno výlučně s cílem vyřešit příslušnou událost a z ní vyplývající problémy. Hotel má oprávněný zájem preventivně chránit bezpečnost svých počítačových aktiv a řešit incidenty, které ohrožují takovou bezpečnost nebo kontinuitu poskytování služeb nabízených svým zákazníkům.

Oprávnění: Toto nakládání s údaji je nezbytné pro naplnění oprávněných zájmů společnosti BGH. Klient může zpracování svých osobních údajů za takovýmto účelem kdykoliv odmítnout, a to v souladu s pokyny uvedenými v kapitole VI.

13. Zpracování dat související s kamerovým dozorem
. Toto zpracování bude provedeno v souladu s doložkou o informacích týkající se kamerového dohledu, která je klientovi k dispozici na vyžádání na recepci.

14. Zpracování údajů v aplikaci Barceló. Toto zpracování bude prováděno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které najdete přímo v této aplikaci.

BGH vám pošle emailem odkaz, přes který si můžete stáhnout aplikaci Barceló. Prostřednictvím aplikace Barceló bude mít klient k dispozici obecné informace o Hotelu a také si bude moci vyžádat informace o různých službách nabízených Hotelem.

Oprávnění: Toto nakládání s údaji je založeno na oprávněném zájmu Hotelu, aby si klient mohl stáhnout Aplikaci Barceló a mít k dispozici informace o Hotelu.

III.- Za jakým účelem a na základě jakého zákonného oprávnění zpracovává Barceló Gestión Hotelera osobní údaje klientů?

1. Zasílání obchodních sdělení jakýmikoli prostředky s nabídkami souvisejícími s níže uvedenými produkty a/nebo službami:

· Takové, které si již objednali nebo si chtějí objednat v Hotelu.

· Takové, které zákazník může využít v Hotelu (např. nábytek v rezervovaném pokoji).

· Takové, které souvisejí s cestovním ruchem a volným časem, jako jsou kulturní aktivity, exkurze, sportovní akce atd.

Na základě informací, které BGH obdržela od hotelu, mohou být osobní údaje zpracovávány za účelem vypracování profilů (např. upřednostnění určitých produktů na základě jejich spotřeby v Hotelu, průzkumy prováděné v Hotelu ...), jejichž výsledky umožňují přípravu a analýzu personalizovaných produktů prostřednictvím segmentace do různých skupin ve vztahu ke společným vzorům. Takové profily budou použity pouze k zasílání informací o výše uvedených specifických produktech anebo službách. Toto nakládání s údaji nebude mít vliv na ta obchodní sdělení, která BGH směruje klientovi na základě svého oprávněného zájmu, jak je popsáno v informační doložce poskytnuté společností BGH při rezervaci hotelu v síti Barceló prostřednictvím vlastních kanálů (webové stránky, telefon, email).

Oprávnění: Toto nakládání s údaji bude provedeno pouze v případě, že společnost BGH obdržela klientův souhlas, s výjimkou případu, kdy je zájemce klientem BGH a již využívá jejích služby. Klient může svůj souhlas odvolat podle pokynů uvedených v části VI.

2. Vyřizování stížností zákazníků. Za účelem centralizované správy reklamací, které klient podal ohledně služeb smluvně uzavřených v hotelech, obdrží společnost BGH informace týkající se reklamace podané v hotelu, a to za účelem zpracování uvedeného nároku a bude moci klientovi nabídnout slevy nebo výhodnější podmínky u následných pobytů, aby tak kompenzovala vzniklé škody. Společnost BGH tak bude mít přístup k informacím poskytnutým klientem přímo v hotelu, aby mohla podanou reklamaci patřičně řešit.

V případě, že nárok souvisí se škodou, u které má klient nárok na odškodnění, společnost BGH sdělí tyto informace pojišťovací společnosti, se kterou má BGH smlouvu, aby mohla vyřídit pojistnou událost, kterou klient utrpěl.

Oprávnění:
Toto zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Hotelem v souladu s popisem současného účelu týkajícího se toho, jak BGH nakládá s údaji.

3. Zákaznický servis. Společnost BGH má zákaznický servis pro řešení požadavků našich klientů nebo potenciálních klientů v souvislosti se službami nabízenými v hotelech.

Oprávnění:
Toto ošetření je nezbytné pro to, aby Hotel mohl plnit smlouvu v souladu s popisem současného účelu nakládání s údaji společností BGH.

4. Online sledování oblíbenosti
. BGH může prověřit hodnocení, která klienti uvádějí na webových stránkách jako TripAdvisor a jim podobných, aby tak hlídala svoji dobrou pověst online, mohla přijmout komerční rozhodnutí za účelem neustálého zlepšování svých služeb, mohla klienty kontaktovat v případě negativních zkušeností a navrhnout jim vhodná řešení. BGH má oprávněný zájem na zlepšování svých služeb a ochraně své značky.

Oprávnění:
Toto zpracování dat je založeno na oprávněném zájmu BGH sledovat pověst své značky na internetu a být schopna vyřešit reklamace a stížnosti z webových stránek i ty podané na místě. Klient má právo zpracování osobních údajů odmítnout podle pokynů uvedených v části VI.

5. Registrace nového uživatele v MyBarceló. BGH bude zpracovávat potřebné informace týkající se registrace uživatele na platformě myBarceló, aby mohl uživatel využívat nabízených slev v okamžiku objednávání produktů společnosti BGH, mít přístup k informacím o hotelech a využívat služeb určených výhradně uživatelům myBarceló.

V příslušných případech budou uživatelé, kteří dosáhli úrovně myBarceló Unique, moci:

· Dostávat speciální dárky jako odměnu za využívání výhod a speciálních podmínek, které myBarceló nabízí.

· Poskytnout osobní údaje třetí strany, aby mohla využívat slevy na smluvní produkty BGH.

Pokud se uživatel bude chtít registrovat přes Facebook, Google+ nebo Twitter, měl by vědět, že v takovém případě nám tyto subjekty poskytnou informace o jeho identifikačních údajích (jméno, příjmení anebo registrační číslo z dané sítě). Jedná se o stejné informace, které by uživatel poskytl v případě přihlášení tímto způsobem. 

Oprávnění:
 Toto zpracování údajů bude provedeno, pouze pokud BGH získá souhlas uživatele. 

Bez ohledu na výše uvedené bude BGH posílat uživatelům úrovně speciální dárky. Unique na základě oprávněného zájmu s ohledem na vazbu mezi BGH a uživatelem a používání zvláštních podmínek nabízených uživatelem myBarceló ze strany uživatele. Uživatel bude mít kdykoli právo vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů podle pokynů uvedených v části VI.

V případě, že uživatel úrovně Unique poskytne společnosti osobní údaje třetí strany, jak je uvedeno v tomto odstavci, uvedený uživatel zaručuje pravdivost informací sdělených BGH, jakož i informování uvedené třetí strany a případně získání jejího výslovného souhlasu s výše uvedeným podstoupením.

Po přihlášení do Zákaznického programu myBarceló obdrží uživatel SMS s nabídkou možnosti přihlásit se do Programu zasílání upozornění prostřednictvím SMS společností BGH, tzv. BGH Alerts. Program zasílá přihlášeným uživatelům SMS upozornění týkající se aktualizací jejich pobytů a upozornění na propagační akce a opuštěný nákupní košík. Pro přihlášení do Programu BGH Alerts se musí uživatel nejdříve přihlásit do Zákaznického programu MyBarceló a odpovědět ANO na přijatou SMS, aby potvrdil přihlášení do Programu BGH Alerts. Pokud potřebujete pomoc s Programem, zašlete SMS ve tvaru HELP. Pokud se chcete odhlásit z Programu, zašlete SMS ve tvaru STOP. Uživatel přihlášený do Programu BGH Alerts obdrží dvě zprávy za měsíc. Mohou být zpoplatněny operátorem podle datového tarifu a/nebo tarifu pro odesílání zpráv.

Zákonné oprávnění: Společnost BGH zpracuje údaje pouze v případě, že získá souhlas uživatele který odpoví ANO a tím potvrdí své přihlášení do Programu

6. Zpracování údajů v aplikaci Barceló. Toto nakládání s údaji bude regulováno prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které najdete v samotné aplikaci.

7. Zpracování údajů týkajících se přístupu k Wi-Fi síti poskytované BGH
: Toto zpracování bude probíhat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů přijatými klientem při využívání Wi-Fi služeb nabízených v hotelech.

 

III.- Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Zpřístupněné osobní údaje budou zpracovávány po dobu zachování smluvního vztahu. Dokud nebude ukončen smluvní vztah, společnost BGH bude tyto osobní údaje uchovávat řádně zablokované, aby mohly být k dispozici kompetentní veřejné správě, soudcům a soudům nebo státnímu zastupitelství během promlčecí lhůty úkonů, které by mohly vyplynout ze vztahu udržovaného s klientem anebo ze zákonem stanovených lhůt pro uchování dat. Po uplynutí těchto lhůt přikročí Hotel k fyzické likvidaci těchto údajů.

BGH bude s informacemi poskytnutými Hotelem na základě plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu nakládat tak, jak je to v každém případě vhodné, a bude je uchovávat, dokud nebudou splněny účely, pro které byly shromážděny.

Na druhou stranu, pokud jde o údaje zpracovávané BGH, které byly předány Hotelem na základě souhlasu klienta, bude BGH tyto informace uchovávat, dokud nebude souhlas odvolán nebo bude uplatněno právo na jejich smazání.

V každém případě, jakmile budou splněny uvedené účely, bude souhlas odvolán nebo bude uplatněno právo na výmaz, BGH i Hotel budou uchovávat osobní údaje řádně blokované, aby vyhověly případným požadavkům veřejné a soudní správy, v souladu s ustanovení aktuálních předpisů o ochraně údajů.

V.- Komu vaše údaje sdělíme?

Hotel bude moci předat vaše údaje:

· Společnosti BGH a společnostem, které jsou majiteli hotelů řetězce Barceló. Tato komunikace může zahrnovat realizaci mezinárodního přenosu dat, jak již bylo naznačeno výše.

· Orgánům veřejné správy, soudcům a soudům, a zejména státním bezpečnostním silám a orgánům.· Bez ohledu na předchozí předání údajů, Hotel spolupracuje s třetími stranami poskytujícími služby, které mají přístup k osobním údajům hostů a které tyto osobní údaje zpracovávají jménem BGH, a to v souvislosti s poskytováním těchto služeb. BGH si konkrétně sjednává služby poskytované dodavateli jako třetími stranami, které vykonávají činnosti mimo jiného v následujících oblastech: právní poradenství, společnosti poskytující profesionální služby v různých odvětvích, společnosti poskytující technologické služby a společnosti poskytující služby v oblasti informačních technologií.

Barceló Gestión Hotelera
bude moci sdělit tyto údaje:

· Pojišťovacím makléřům a pojišťovnám společnosti BGH pro případ, že klientovi vznikne ztráta s nárokem na odškodnění.

· Příslušným veřejným orgánům, soudcům a soudům.

· Bez ohledu na předchozí předání údajů, BGH spolupracuje s třetími stranami poskytujícími služby, které mají přístup k osobním údajům hostů a které tyto osobní údaje zpracovávají jménem BGH, a to v souvislosti s poskytováním těchto služeb. BGH si konkrétně sjednává služby poskytované třetími stranami, které vykonávají činnosti mimo jiného v následujících oblastech: právní poradenství, společnosti poskytující profesionální služby v různých odvětvích, společnosti poskytující technologické služby a společnosti poskytující služby v oblasti informačních technologií. Jedním z poskytovatelů je společnost Salesforce Inc. se sídlem v USA, na kterou se vztahuje dohoda Privacy Shield.

VI.- Jaká jsou vaše práva, pokud nám poskytnete svoje údaje?

Pokud si to přejí, mohou zákazníci uplatnit právo na přístup, opravu a vymazání údajů a dále požadovat, aby bylo omezeno zpracování jejich osobních údajů, vznášet námitky proti jejich zpracování, vyžádat si přenosnost svých údajů a také nebýt předmětem jednotlivých automatizovaných rozhodnutí.V každém případě je klient informován o tom, že správa těchto žádostí týkajících se výkonu práv souvisejících se zpracováním osobních údajů bude zpracována zástupcem pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese c/ Josep Rover Motta, 27, 07006, v Palma de Mallorca nebo zasláním e-mailu na adresu dpo@barcelo.com, v obou případech je třeba připojit k této žádosti kopii vašeho průkazu totožnosti, OP nebo oficiálního dokumentu, který vás identifikuje.


Klient může u zpracováním údajů, které jsou podmíněné jeho souhlasem, odvolat svůj souhlas postupem popsaným v předchozím odstavci.

VII.- Jak jsme získali vaše údaje?

Hotel obdržel informace týkající se zájemce prostřednictvím:

(i) Barceló Gestión Hotelera, pokud byly služby hotelu vyžádány prostřednictvím webové stránky BGH, telefonních kanálů nebo emailu.


(ii) Třetích stran mimo BGHarceló, jako jsou průvodci, agentury nebo subjekty jako Expedia, Booking nebo podobné.

VIII.- U kterého úřadu můžete podat své stížnosti?

Klient může podat stížnost u Španělské agentury pro ochranu osobních údajů ohledně odpovědi, kterou obdržel od hotelu a Barceló Gestión Hotelera při uplatňování svých práv.

V každém případě je uživatel informován o tom, že stížnosti týkající se zpracování osobních údajů bude vyřizovat zástupce pro ochranu údajů společnosti Barceló Gestión Hotelera, S.L., kterého může kontaktovat na adrese c/ Josep Rover Motta, 27, 07006, v Palma de Mallorca nebo na emailové adrese dpo@barcelo.com, přičemž v obou případech k této žádosti musí přiložit kopii svého průkazu totožnosti, OP nebo úředního dokladu, který jej identifikuje.

cmp-icon
Získejte nejlepší cenu s MyBarceló
Zaregistrujte se nebo se přihlaste do procesu nákupu a získejte tuto fantastickou cenu pouze pro členy.
cmp-icon
Užijte si výhody mybarceló

Zaregistrujte se nebo se přihlaste k procesu nákupu a využijte těchto výhod.

cmp-icon
Až 10% sleva navíc na nahromažděný pokoj
cmp-icon
Zvláštní pozornost během vašeho pobytu
cmp-icon
Exkluzivní podmínky pro služby nabízené hotelem