Menu

Zavřít

Kam chceš jít?
1 2
Slevy

I.- Za jakým účelem a legitimitou zpracováváme vaše údaje?

Hotel informuje klienta, že jeho údaje budou zpracovány společností Barceló pro následující účely:

1. Správa rezervačních a smluvních služeb. Pro správu rezervace obdržené centrálou nebo kanálem mimo Barceló Hotel Group (například Expedia, Booking) hotel vyžaduje obdržení určitých informací o zákaznících, jako jsou: jméno, příjmení, adresa, občanský průkaz, cestovní pas nebo rovnocenný identifikační doklad, e-mail, telefonní číslo nebo datum narození. Tyto informace budou použity k přiřazení požadovaného pobytu nebo jiné požadované služby jiné než ubytovací služby (např. akce, oslavy, kongresy).

V případě, že zákazník požaduje konkrétní služby (např. spa služby nebo lékařské služby) poskytující údaje týkající se jeho zdraví, hotel chápe, že uvedené informace jsou zákazníkem dobrovolně sdělovány, protože o tyto informace není předem požadováno. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem správy požadavku zákazníka. Hotel však požádá subjekt údajů o souhlas se zpracováním těchto informací.

Legitimizace: Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování údajů nezletilých. V případě, že osobní údaje týkající se nezletilých osob musí být zpracovávány pro správu služby, hotel požádá o řádné povolení svých zákonných zástupců, pokud je tato nezletilá osoba mladší 13 let, i když zpracování jeho osobních údajů je nezbytné pro splnění služeb požadovaných právními zástupci nezletilého. Tímto povolením se rozumí rozšíření zpracování údajů nezletilé osoby nezbytné pro poskytování služeb, které se ho týkají (např. animační služby, miniklub, školka).

Legitimizace: Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že je nezletilá osoba mladší 13 let, hotel požádá svého zákonného zástupce o povolení ke zpracování svých osobních údajů.

3. Dodržování účetních, právních, daňových a administrativních povinností.

Legitimizace: Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy.

4. Správa zákaznických pohledávek. Hotel bude zpracovávat údaje obsažené v nárocích vznesených zákazníky za účelem zpracování těchto nároků a může nabídnout slevy nebo výhodnější podmínky v následných pobytech, aby kompenzoval škody, které klient mohl utrpět v hotelu. Informace týkající se reklamace mohou být případně sděleny společnosti Barceló Gestión Hotelera, aby zákazníkovi nabídl uspokojivé řešení. Za stejným účelem a v případě, že zákazník mohl utrpět nahraditelnou škodu, sdělí BGH tyto informace smluvnímu pojistiteli za účelem řízení nároku utrpěného klientem.

Legitimizace: Toto zpracování je nezbytné pro splnění nároku generovaného zákazníkem.

5. Datová komunikace s Barceló Gestión Hotelera pro zákaznický servis. Barceló Gestión Hotelera má zákaznický servis pro řešení požadavků zákazníků nebo potenciálu hotelů, a to jak ve vztahu k informacím před uzavřením smlouvy o rezervacích, tak ve vztahu k problémům, které mohou vzniknout v souvislosti s provedenou rezervací nebo službami nabízenými hotely. V příslušných případech mohou být žádosti zaslané zákazníky do hotelu odvozeny společnosti Barceló Gestión Hotelera, aby bylo zajištěno centralizované řízení na úrovni skupiny.

Legitimizace: Toto zpracování je nezbytné pro splnění požadavku klienta.

6. Postoupení průzkumů kvality. Klient má formuláře, ve kterých může vyplňovat průzkumy anonymně nebo identifikovat. V druhém případě bude hotel zpracovávat informace o majiteli průzkumu a jeho názor na zlepšení služeb poskytovaných v hotelu, bude schopen je sdělit Barceló Gestión Hotelera za účelem zlepšení našich služeb na úrovni skupiny, a to jak referenčního hotelu, tak v jiných hotelech. Tyto informace mohou být rovněž sděleny pro obchodní účely na základě odstavců 3 a 4.

Legitimizace: Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu hotelu. Zákazník může vždy vznést námitku proti přijetí takových sdělení podle pokynů uvedených v oddíle V.

7. Provádění kontrol za účelem odhalování podvodných činností. Za účelem sledování a sledování akcí, které mohou představovat podvod, hotel informuje, že provádí analýzu transakcí, které jsou prováděny v hotelu, aby identifikoval a podrobněji analyzoval ty, které zjistí jako podezřelé z podvodu. Barceló Gestión Hotelera může v případě potřeby poskytnout přístup k těmto informacím jako právnímu poradci hotelu.

Legitimizace: Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu hotelu, protože provádí kontrolu a sledování všech operací prováděných jeho zákazníky za účelem zjištění možného podvodného chování při transakcích, které jsou prováděny během smluvního procesu. Zákazník může vznést námitku proti zpracování údajů podle pokynů uvedených v oddíle V.

8. Sdělování vašich údajů bezpečnostním složkám a sboru. Ze zákonné povinnosti musí hotel sdělit informace o zákaznících pokojů bezpečnostním složkám a orgánům, které budou zpracovávat vaše informace pro své vlastní účely a legitimitu.

Legitimizace: Toto zpracování bude provedeno na základě zákonné povinnosti vztahující se na hotel zřízený vyhláškou INT/1922/2003, z 3.

9. Soudní nebo správní řízení. Hotel v případě možných soudních nebo správních řízení, která mohou vzniknout v důsledku služeb nabízených nebo poskytovaných hotelem, zpracuje informace nezbytné k předložení příslušných argumentů, výkonu svých práv na obhajobu nebo k uplatnění nároků, které považuje za vhodné podle skutečností, které nastaly.

Legitimizace: Toto zpracování je založeno na právních povinnostech, které jsou vyznačovány správními pravidly (zejména zákonem o společném správním řízení) nebo je nezbytné k tomu, aby hotel mohl uplatnit své legitimní právo na účinnou soudní ochranu, a to jak v oblasti svého práva na obhajobu, tak při podávání soudních nároků, které považuje za vhodné, na základě občanského soudního řádu nebo zákona o trestním stíhání.

10. Řízení systémových incidentů. Hotel bude zpracovávat potřebné informace svých zákazníků, aby mohl zvládnout všechny nahlášené incidenty nebo které hotel sám detekuje sám (včetně incidentů, které mohou odhalit poskytovatele služeb). Toto zpracování údajů bude prováděno pouze za účelem vyřešení incidentu a vyřešení problémů, které z něj vyplývají. Hotel má na svém kontě oprávněný zájem zabránit bezpečnosti svých aktiv a řešit incidenty, které ohrožují takovou bezpečnost nebo kontinuitu poskytování služeb nabízených svým zákazníkům.

Legitimizace: Toto ošetření je nezbytné pro uspokojení oprávněných zájmů hotelu. Zákazník může kdykoli vznést námitku proti zpracování svých údajů za tímto účelem podle pokynů uvedených v oddíle V.

11. Zpracování údajů souvisejících s kamerovým dohledem. Toto zpracování bude provedeno v souladu s doložkou o informacích týkající se kamerového dohledu, která je klientovi k dispozici na vyžádání na recepci

12. Zpracování dat v aplikaci MyBarceló. Hotel může přijímat žádosti o služby přímo z aplikace MyBarceló, jejímž správcem je Barceló Gestión Hotelera. Toto zpracování bude provedeno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů přijatými zákazníkem při stahování aplikace.

13. Zpracování údajů týkajících se přístupu k Síti Wi-Fi poskytované společností BGH. Toto zpracování bude provedeno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů přijatými zákazníkem při využívání služeb Wi-Fi nabízených v hotelech.


II.- Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Osobní údaje, k nimž je přístup zpřístupněn, budou zpracovávány po dobu zachování smluvního vztahu. Poté bude hotel uchovávat osobní údaje, jakmile bude jeho řádně zablokovaný smluvní vztah ukončen za zpřístupnění příslušným orgánům veřejné správy, soudcům a soudům nebo státnímu zastupitelství během promlčecí lhůty žalob, které mohou vzniknout ze vztahu vedeného s klientem a / nebo zákonem stanovených lhůt uchovávání. Hotel bude pokračovat v fyzickém vymazání vašich údajů po uplynutí těchto lhůt.


III.- Komu budeme sdělovat vaše údaje?

Hotel může sdělit údaje: · Barceló Gestión Hotelera. · orgány, soudce a soudy, zejména státní bezpečnostní síly a orgány. · Kromě výše uvedené datové komunikace spolupracuje Hotel s některými poskytovateli služeb třetích stran, kteří mají přístup k osobním údajům zákazníků a kteří zpracovávají výše uvedené údaje jménem a jménem BGH v důsledku poskytování služeb. Hotel bude zejména smlouvat o poskytování služeb třetími stranami dodavatelům, kteří vykonávají svou činnost, mimo jiné v následujících odvětvích: právní poradenství, multidisciplinární společnosti poskytující odborné služby, společnosti poskytující technologické služby, společnosti poskytující IT služby.


IV.- Jaká jsou vaše práva, když nám poskytnete své údaje?

Zákazník může uplatnit, pokud si přeje, práva na přístup, opravu a výmaz údajů, jakož i požadovat, aby zpracování jeho osobních údajů bylo omezeno, aby se proti němu postavilo, požádal o přenositelnost svých údajů, jakož i aby nebyl předmětem automatizovaných individuálních rozhodnutí, a zaslal písemné sdělení Dpo @ Barceló.com

V každém případě je klient informován o tom, že správa těchto žádostí týkajících se výkonu práv souvisejících se zpracováním osobních údajů bude zpracována pověřencem pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese c/ Josep Rover Motta, 27, 07006, v Palma de Mallorca nebo zasláním e-mailu na adresu Dpo @ Barceló.com, které v obou případech připojí k této žádosti kopii vašeho průkazu totožnosti, NIF nebo oficiálního dokumentu, který vás identifikuje. Tímto způsobem může zákazník směřovat svou žádost na adresu uvedeného hotelu nebo přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Klient může v souvislosti s léčbou, která je založena na získání jeho souhlasu, odvolat svůj souhlas postupem popsaným v předchozím odstavci.


V.- Jak jsme získali vaše údaje?

Osobní údaje, které Hotel zpracovává, jsou osobní údaje poskytnuté zákazníkem nebo shromážděné prostřednictvím:

· Naše přímé kanály:

· Web (Www. Barceló.com).

· Call centrum pro žádosti adresované telefonicky.

· Cestovní kanceláře sítě Barceló Hotel Group.

· Barceló Gestión Hoteleras.

· Porovnávání ubytovacích služeb třetích stran, například: Rezervace, Expedia.


VI.- Na kterou pravomoc můžete uplatnit své nároky?

Klient může podat stížnost u španělské agentury pro ochranu osobních údajů ohledně odpovědi, kterou obdržel od hotelu a Barceló Gestión Hotelera, pokud má svá práva. V každém případě je klient informován o tom, že správa nároků týkajících se zpracování osobních údajů bude zpracována pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti Barceló Hotel Group, jmenovaným společností Barceló Gestión Hotelera a nachází se na adrese c/ Josep Rover Motta, 27, 07006, v Palma de Mallorca nebo zasláním e-mailu na adresu Dpo @ Barceló.com, které v obou případech připojí k této žádosti kopii vašeho průkazu totožnosti, NIF nebo oficiálního dokumentu, který vás identifikuje. Tímto způsobem může zákazník směřovat svou žádost na adresu uvedeného hotelu nebo přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Barceló Hotel Group.

cmp-icon
Získejte nejlepší cenu s MyBarceló
Zaregistrujte se nebo se přihlaste do procesu nákupu a získejte tuto fantastickou cenu pouze pro členy.