Menu

Zavřít

Kam chceš jít?
1 2
Slevy

Dodatečné informace týkající se ochrany osobních údajů - zásady ochrany soukromí na webu

I.- Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů?

Za zpracování vašich údajů odpovídá společnost Barceló Gestión Hotelera, S.L. (v tomto dokumentu dále jen „BGH” nebo „Barceló”) se sídlem na adrese c/ Josep Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca. Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů skupiny Barceló na této e-mailové adrese:dpo@barcelo.com.

II.- Jaký je účel a zákonné oprávnění zpracování vašich osobních údajů?

Společnost BGH informuje zúčastněné osoby, že jejich údaje bude společnost Barceló zpracovávat pro následující účely: 

1. Zpracování údajů o vaší bankovní kartě poskytovatelem platebních služeb. V případě, že si uživatel zarezervuje ubytování prostřednictvím kanálů uvedených v části 1, budou údaje o jeho kartě automaticky poskytnuty poskytovateli platebních služeb, aby mohl v rámci této rezervace vybrat příslušné poplatky. Poskytovatel platebních služeb bude uchovávat údaje o kartě po omezenou dobu pouze za účelem provádění jakýchkoli dodatečných poplatků, které mohou být vygenerovány, jak je uvedeno v podmínkách rezervace (možná prodloužení rezervace, poplatky za změny nebo zrušení atd.).

Údaje o uživatelově kartě nebude uchovávat BGH, poskytovatel platebních služeb je bezpečně uloží v souladu se svými specifickými předpisy. V tomto smyslu BGH zpracuje pouze potvrzení o tom, zda uživatel zaplatil rezervaci nebo dodatečné poplatky, a také token bankovní karty (specifický kód spojený s kartou, který však neumožňuje její použití), aby mohl vyžádat na dodavateli účtování dodatečných poplatků.

Zákonné oprávnění: Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Správa rezervací a smluvní služby
. Pro správu a nákup produktů a poskytování služeb nabízených společností BGH má uživatel k dispozici dva přímé kanály: webové stránky (Barcelo.com) a call centrum.

V případě, že je smlouva uzavřena telefonicky, pořizuje společnost BGH záznam hovoru, a to za účelem potvrzení a ověření smlouvy uzavřené uživatelem. Společnost BGH bude klienta o pořízení záznamu hovoru vždy informovat. Pokud uživatel bude v hovoru pokračovat, má se za to, že s nahráváním hovoru souhlasí, a pokud souhlasit nebude, zamýšlenou rezervaci nebude možné provést.

Aby mohla společnost BGH vyřídit rezervaci požadovanou uživatelem, musí zpracovat osobní údaje, které uživatel zadá do formulářů určených ke sběru dat.

Za stejným účelem společnost BGH sdělí údaje o uživateli vlastníkovi příslušného hotelu zvoleného během procesu uzavírání smlouvy. Toto postoupení údajů může znamenat mezinárodní přenos údajů do země, která neposkytuje stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako Evropská unie. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů bude mezinárodní přenos proveden za účelem plnění smlouvy požadované uživatelem. Těmto subjektům budou sděleny pouze údaje nezbytně nutné ke zpracování rezervace hotelu zvoleného uživatelem a budou použity pouze pro tento účel.

Stejným způsobem bude společnost BGH zpracovávat informace nezbytné pro vyřízení žádostí o změnu nebo zrušení rezervace, o které uživatel požádá.

V případě, že uživatel vyplní informace o svém zdravotním stavu do volného políčka formuláře nebo je o ně požádán pracovníkem call centra za účelem objednání konkrétních služeb, společnost BGH má za to, že tyto údaje byly uživatelem poskytnuty dobrovolně, neboť o tyto informace nebylo předem požádáno, a budou zpracovány pouze za účelem vyřízení žádosti uživatele (např. speciálně upravené pokoje podle specifických potřeb uživatele).

Zákonné oprávnění
: Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. 

3. Zasílání upozornění o nedokončeném uzavření smlouvy (opuštěný nákupní košík)
. Společnost BGH může na základě výslovné žádosti uživatele zaslat danému uživateli upozornění na nedokončení uzavření smlouvy, kterou sám uživatel inicioval, s přihlédnutím k informacím, které uživatel případně uvedl na webových stránkách v platebním formuláři, a to pouze v případě, že uživatel výslovně vyjádřil souhlas se zasláním zmíněného upozornění v okamžiku nedokončení uzavření smlouvy.


Zákonné oprávnění:
Toto zpracování bude společností BGH provedeno pouze v případě, že uživatel zaškrtne během provádění rezervace souhlas se zasláním, který se zobrazí během procesu rezervace. Nicméně v případě, že se uživatel přihlásí jako uživatel myBarceló, společnost BGH zpracuje údaje na základě legitimního zájmu uživatele vzhledem k tomu, že je členem myBarceló, a to pouze za účelem připomenutí, že nedokončil uzavření smlouvy.  

4. Plnění účetních, právních, daňových a administrativních povinností.

Zákonné oprávnění: Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. 

5. Elektronické zasílání informací o nabídkách a akcích na produkty a služby nabízené společností BGH
.1. Abychom mohli uživateli nabídnou produkty a služby, které by ho mohly zajímat, budou mu zasílány nabídky produktů a služeb souvisejících s produkty a službami sjednanými se společností BGH.

V takovém případě může uživatel, který se zaregistroval do myBarceló v souladu s odstavcem 10, dostávat obchodní sdělení určená speciálně pro uživatele programu, které obsahují slevy nebo speciální nabídky určené pouze pro tyto uživatele.  

Zákonné oprávnění:
 Toto zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností stanovených zákonem o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, jakož i pro splnění oprávněných zájmů společnosti Barceló na zajištění bezpečnosti sítě a informací. 

6. Za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami souvisejícími s produkty a/nebo službami již sjednanými nebo v minulosti sjednanými se společností BGH, které mohou být pro uživatele atraktivní,
mohou být osobní údaje zpracovány za  účelem vytvoření profilů na základě interních zdrojů (např. údaje o prohlížení souborů cookie, historické a statistické údaje o uzavírání smluv na produkty BGH), jejichž výsledky umožňují přípravu a analýzu personalizovaných produktů prostřednictvím segmentace do různých skupin ve vztahu ke společným vzorcům. Tyto profily budou použity pouze k zasílání personalizovaných sdělení o produktech a/nebo službách nabízených společností BGH.

BGH informuje, že za účelem marketingu a neustálého zlepšování svých produktů využívá dodavatele se sídlem ve Spojených státech amerických, který se nazývá Salesforce Inc, a údaje týkající se uživatelů jsou předávány mezinárodně. Tento poskytovatel dodržuje zásady dohody Privacy Shield o mezinárodním přenosu údajů mezi zúčastněnými stranami v Evropské unii a v USA a zajišťuje, aby přenos těchto údajů probíhal v souladu s touto dohodou a aby poskytovatel vaše údaje používal podle ustanovení daných touto dohodou. 

Zákonné oprávnění
: Toto zpracování je nezbytné pro naplnění oprávněných zájmů společnosti BGH. 

7. Zasílání obchodních sdělení o nabídkách, které nesouvisejí se sjednanými službami a/nebo produkty.
Společnost BGH může zasílat propagační nabídky určitých produktů, které může uživatel hotelu využít (např. vybavení v rezervovaném pokoji, SPA, Golf, Barceló Experience). Stejně tak může BGH zasílat informace o aktivitách týkajících se cestovního ruchu a rekreace, jako jsou kulturní aktivity, výlety, sportovní akce atd., které mohou být nabízeny společně s ubytovacími službami v našich hotelech. 

Zákonné oprávnění:
Toto zpracování se provádí pouze v případě, že BGH má k dispozici souhlas uživatele. 

8. Sdělování vašich osobních údajů hotelovým společnostem Barceló za účelem personalizace hotelových služeb pro uživatele hotelu
. BGH může vaše údaje sdělit společnosti, která je vlastníkem značky Barceló, ve kterém uživatel provedl rezervaci, a to za účelem zvýšení spokojenosti uživatele, který se ubytoval v hotelu. Tímto způsobem společnost BGH sdělí vlastníkovi hotelu informace vyplývající ze vztahu mezi BGH a uživatelem a také informace získané z jiných zdrojů v souladu s ustanovením v odstavci 8. 

Tato komunikace může zahrnovat provádění mezinárodních přenosů údajů, pokud se hotel, který údaje přijímá, nachází mimo Evropskou unii. Údaje o uživateli budou vždy sdělovány pouze s jeho výslovným souhlasem, a to pouze hotelu, který si sám rezervoval, aby tento hotel mohl pro uživatele zajistit pobyt na míru. 

Zákonné oprávnění:
 Toto zpracování se prování pouze v případě, že BGH má souhlas uživatele. 

9. Provedení analýzy trhu.
K tomu, aby byla společnost BGH schopna poskytovat uživatelům služby na míru, budou na základě údajů o prodeji uživatelům vytvořeny profily. V potaz budou brány také turistické preference uživatelů, záznamy o jejich předchozích cestách a jejich ekonomických možnostech. Údaje použité v těchto profilech mohly být získány jak z informací, které uživatel poskytl hotelu, ve kterém se ubytoval, tak z externích zdrojů (např. internet, sociální sítě). Tyto informace jsou pro BGH velmi přínosné. Díky nim může uživatelům nabízet produkty na míru v souladu s jejich obchodními zájmy, které uživatelé projevili na základě využívání služeb nabízených hotely, tak, aby byli spokojeni jak s poskytovanými službami, tak při budoucím uzavírání služeb. 

Společnost BGH informuje, že pro splnění tohoto účelu bude využívat také svého dodavatele se sídlem ve Spojených státech, firmu Salesforce Inc. Uživatel nalezne informace o mezinárodním předávání v odstavci 5, oddílu IV.

Zákonné oprávnění:
 Toto zpracování bude provedeno pouze v případě, získá-li BGH souhlas uživatele. 

10. Přihlášení k elektronickému zasílání zpráv s informacemi týkajícími se produktů a služeb poskytovaných BGH.
Uživatel může požádat o přihlášení k zasílání informací společností BGH prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Chci se přihlásit“. Od tohoto okamžiku vám společnost BGH může pravidelně zasílat výše uvedený newsletter obsahující informace o produktech a službách nabízených společností BGH.

Zákonné oprávnění:
 Toto zpracování bude provedeno pouze v případě, že společnost BGH bude mít souhlas uživatele v podobě zaškrtnutí možnosti přihlásit se k odběru newsletteru. .

11. Registrace uživatele do Zákaznického věrnostního programu myBarceló. 
Společnost BGH bude zpracovávat potřebné informace týkající se identifikace uživatele, které jsou nezbytné pro přihlášení uživatele do Zákaznického programu myBarceló, aby mohl uživatel využívat nabízených slev v okamžiku objednávání produktů společnosti BGH, mít přístup k informacím o hotelech a využívat služeb a výhod určených výhradně uživatelům myBarceló. 

V případě přihlášení do myBarceló uživatelé mohou:

 • Dostávat exkluzivní obchodní sdělení zákaznického programu prostřednictvím komunikačních kanálů poskytnutých uživatelem při registraci (e-mail, poštovní adresa nebo telefonní číslo). 
 • Získat výjimečné dárky jako odměnu za využívání speciálních výhod a podmínek, které myBarceló nabízí.

  Pokud se uživatel bude chtít registrovat přes Facebook, Google+ nebo Twitter, měl by vědět, že v takovém případě nám tyto subjekty poskytnou informace o jeho identifikačních údajích (jméno, příjmení anebo registrační číslo z dané sítě). Jedná se o stejné informace, které by poskytl v případě přihlášení tímto způsobem. 

  Zákonné oprávnění:
   toto zpracování údajů bude provedeno, pouze pokud BGH získá souhlas uživatele jedním z následujících způsobů: 

 • Prostřednictvím dobrovolné registrace uživatele do programu pomocí registračního formuláře na webových stránkách. 
 • Zaškrtnutím políčka souhlasu při registraci uživatele do programu myBarceló v průběhu objednávání produktu BGH. 

Proaktivním jednáním, kdy sám sebe identifikuje přes Facebook nebo Twitter.

Bez ohledu na výše uvedené může společnost BGH zasílat nebo nabízet zvláštní dárky uživatelům služby myBarceló na základě oprávněného zájmu, s ohledem na vztah mezi společností BGH a uživatelem.

Pokud uživatel myBarceló poskytne osobní údaje třetí straně, daný uživatel ručí za pravdivost údajů poskytnutých BGH, stejně jako za to, že třetí stranu informoval a získal od ní výslovný souhlas pro zmíněné podstoupení informací. 

12. Program zasílání upozornění prostřednictvím SMS pro uživatele myBarceló.
 Po přihlášení do Zákaznického programu myBarceló obdrží uživatel SMS s nabídkou možnosti přihlásit se do Programu zasílání upozornění prostřednictvím SMS společností BGH, tzv. BGH Alerts. Program zasílá přihlášeným uživatelům SMS upozornění týkající se aktualizací jejich pobytů a upozornění na propagační akce a opuštěný nákupní košík. Pro přihlášení do Programu BGH Alerts se musí uživatel nejdříve přihlásit do Zákaznického programu MyBarceló a odpovědět ANO na přijatou SMS, aby potvrdil přihlášení do Programu BGH Alerts. Pokud potřebujete pomoc s Programem, zašlete SMS ve tvaru HELP. Pokud se chcete odhlásit z Programu, zašlete SMS ve tvaru STOP. Uživatel přihlášený do Programu BGH Alerts obdrží dvě zprávy za měsíc. Mohou být zpoplatněny operátorem podle datového tarifu a/nebo tarifu pro odesílání zpráv. 

Zákonné oprávnění:
 Společnost BGH zpracuje údaje pouze v případě, že získá souhlas uživatele prostřednictvím zaslání zprávy ANO, jíž potvrzuje přihlášení do Programu. 

13. Vyřizování reklamací.
Za účelem centralizovaného vyřizování reklamací, které uživatelé podali v souvislosti s objednanými službami, obdrží společnost BGH informace týkající se reklamace podané v hotelu, aby mohla uvedenou reklamaci zpracovat a nabídnout uživateli odpovídající kompenzaci. Společnost BGH tak bude mít přístup k informacím poskytnutým uživatelem přímo v hotelu, aby mohla podanou reklamaci patřičně řešit.

Pokud z reklamace vyplyne povinnost náhrady škod uživateli, pak společnost BGH tyto informace sdělí pojišťovací společnosti, se kterou spolupracuje, s cílem kompenzovat škody způsobené uživateli.

Zákonné oprávnění: Zpracování těchto informací je nezbytné pro plnění smlouvy. 

14. Vyřizování dotazů a jiných žádostí.
 Společnost BGH bude zpracovávat údaje nezbytné pro vyřízení dotazu či žádosti zaslané uživatelem prostřednictvím různých kontaktních formulářů nacházejících se na webové stránce a prostřednictvím formuláře, který slouží ke kontaktování prostřednictvím chatu. 

Stejně tak může uživatel sdělovat své dotazy a žádosti prostřednictvím telefonického hovoru. V tomto případě BGH informuje, že hovor může být nahráván za účelem vyřízení žádosti odpovídajícím způsobem a také z bezpečnostních důvodů. 

Zákonné oprávnění:
: Společnost BGH bude zpracovávat tyto údaje pouze v případě, že získá souhlas uživatele, který zaškrtne příslušná políčka ve zmíněných kontaktních formulářích, nebo v případě, že se má za to, že dotaz byl vznesen dobrovolně v průběhu telefonického hovoru. 

15. Sledování dobré pověsti online
. BGH může prověřit hodnocení, která uživatelé uvádějí na webových stránkách jako TripAdvisor a jim podobných, aby tak hlídala svoji dobrou pověst online, mohla přijmout komerční rozhodnutí za účelem neustálého zlepšování svých služeb, mohla klienty kontaktovat v případě negativních zkušeností a navrhnout jim vhodná řešení. Společnost BGH má oprávněný zájem na zlepšování svých služeb a ochraně své značky. 

Zákonné oprávnění:
 Toto zpracování dat je založeno na oprávněném zájmu BGH sledovat pověst své značky na internetu a být schopna vyřešit reklamace a stížnosti z webových stránek, i ty uvedené na místě. 

16. Soudní nebo správní řízení.
 V soudním nebo správním řízení, které může vzniknout v důsledku služeb nabízených nebo poskytovaných ze strany BGH, bude BGH používat takové informace, které budou nezbytné pro případná odvolání, pro vykonání jejího práva na obhajobu nebo podání stížnosti, a to podle nastalých skutečností. 

Zákonné oprávnění: Toto zpracování je založeno na právních povinnostech stanovených správními předpisy (zejména zákonem o společném správním řízení) nebo je nezbytné k tomu, aby společnost BGH mohla uplatnit své oprávněné právo na účinnou soudní ochranu, a to jak v rámci svého práva na obhajobu, tak při podávání žalob, které považuje za vhodné, na základě zákona o občanském soudním řízení nebo zákona o trestním řízení. 

17. Zasílání průzkumů kvality
. Za účelem vyhodnocení míry spokojenosti uživatelů se smluvními produkty a/nebo službami bude společnost BGH zasílat průzkumy kvality, s cílem dozvědět se názor uživatelů a moci tak neustále zlepšovat úroveň poskytovaných služeb. 

Zákonné oprávnění:
 Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu společnosti BGH. 

18. Provádění kontrol pro odhalování podvodných činností. 
S cílem zajistit kontrolu a sledování činností, které mohou způsobit podvodné jednání při současných nebo budoucích smluvních ujednáních, BGH informuje, že analyzuje transakce, které jsou prováděny, s cílem určit a co nejpodrobněji analyzovat takové transakce, u kterých existuje podezření na podvodné jednání po dobu smluvního ujednání, a pokud taková situace nastane, vytváří časově omezené seznamy vyloučení ze smluvních jednání. 

Zákonné oprávnění:
 Toto zpracování dat je založeno na oprávněném zájmu BGH, v rámci kterého provádí kontrolu a sledování veškerých operací prováděných jejími uživateli, aby zachytila možné podvodné jednání při transakcích, které provádějí během uzavírání smlouvy.

19. Zacházení se soubory cookies:
 informace týkající se zásad používání souborů cookies naleznete v následujícím  odkazu

III.- Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Zpřístupněné osobní údaje budou zpracovávány a uchovány po dobu trvání smluvního vztahu anebo ke splnění účelu, kvůli kterému byly získány. BGH bude tyto osobní údaje uchovávat, dokud nebude ukončen smluvní vztah nebo dokud tyto údaje nepřestanou být relevantní pro požadované účely. Do té doby budou řádně zablokovány, aby mohly být k dispozici kompetentní veřejné správě, soudcům a soudům nebo státnímu zastupitelství během promlčecí lhůty úkonů, které by mohly vycházet ze vztahu udržovaného s uživatelem anebo ze zákonem stanovených lhůt pro uchování dat. Po uplynutí těchto lhůt přikročí BGH k fyzické likvidaci těchto údajů.

Pokud uživatel poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v tomto ustanovení, bude BGH uchovávat informace tak dlouho, dokud uživatel nezruší svůj prvotní souhlas, a to prostřednictvím prostředků uvedených v odstavci V.

IV.- Komu vaše údaje sdělíme?

BGH může údaje sdělit:
 

 • Poskytovatelé online platebních služeb, jejichž systémy jsou propojeny s webovou stránkou Barceló, za účelem vyzvednutí rezervace a případných dodatečných poplatků
 • Společnostem, které vlastní hotely značky Barceló. Toto oznámení může znamenat mezinárodní přenos údajů. Obdrží osobní údaje nezbytné pro správu rezervace nebo vyřízení žádosti, kterou uživatel provedl. 
 • Pojišťovací makléřské a BGH pojišťovně v případě, že uživatel utrpí škodu, za kterou náleží náhrada.
 • Příslušným veřejným orgánům, soudcům a soudům.
 • Kromě předchozích datových sdělení spolupracuje BGH s některými poskytovateli služeb třetích stran, kteří mají přístup k osobním údajům zákazníků a kteří tyto údaje zpracovávají jménem BGH v rámci poskytování služeb. BGH si konkrétně sjednává služby poskytované třetími stranami, které vykonávají činnosti včetně, nikoli však výlučně, v následujících oblastech: právní poradenství, společnosti poskytující profesionální služby v různých odvětvích, společnosti poskytující technologické služby a společnosti poskytující služby v oblasti informačních technologií. Jedním z poskytovatelů je společnost Salesforce Inc. se sídlem v USA, na kterou se vztahuje dohoda Privacy Shield.

V.- Jaká jsou vaše práva, pokud nám poskytnete svoje údaje?

Pokud si to přejí, mohou uživatelé uplatnit právo na přístup, opravu a vymazání údajů a dále požadovat, aby bylo omezeno zpracování jejich osobních údajů, vznášet námitky proti jejich zpracování, vyžádat si přenosnost svých údajů a také nebýt předmětem jednotlivých automatizovaných rozhodnutí, a to následujícími způsoby prostřednictvím:
 

 • Zasláním písemné žádosti na výše uvedenou poštovní adresu. 
 • Odesláním žádosti na e-mail dpo@barcelo.com. 


Uživatelé mohou, pokud se jedná o úkony založené na poskytnutí jejich souhlasu, poskytnutí tohoto souhlasu zrušit, a to způsobem, který je popsán v předchozím odstavci.

Uživatelé mohou vznést námitku vůči tomuto zpracování založeném na oprávněném zájmu BGH, a to zejména vůči zasílání komerčních sdělení, vytváření komerčních profilů a zasílání dotazníků.

VI.- Jak jsme vaše údaje získali?

Osobní údaje, které BGH zpracovává, jsou získávány prostřednictvím: 

- Našich přímých informačních kanálů:
 

 • Web (www.barcelo.com). 
 • Call centrum pro telefonické žádosti.


- Společností vlastnících hotely v případě, že mají souhlas uživatele. 

- Internetu a sociálních sítí v případě získání souhlasu uživatele.

VII.- U kterého úřadu můžete podat stížnost?

Uživatelé mohou v návaznosti na odpověď, kterou obdržely od BGH ohledně dodržování svých práv, podat stížnost u Španělského úřadu pro ochranu údajů (Agencia Española de Protección de Datos). 

V každém případě je uživatel informován o tom, že stížnosti týkající se zpracování osobních údajů bude vyřizovat zástupce pro ochranu údajů společnosti Barceló Gestión Hotelera, S.L., který se nachází na adrese c/ Josep Rover Motta, 27, 07006, v Palma de Mallorca, nebo zasláním e-mailu na adresu dpo@barcelo.com, přičemž v obou případech k této žádosti přiloží kopii svého průkazu totožnosti, průkazu NIF nebo úředního dokladu, který ho identifikuje.


cmp-icon
Získejte nejlepší cenu s MyBarceló
Zaregistrujte se nebo se přihlaste do procesu nákupu a získejte tuto fantastickou cenu pouze pro členy.
cmp-icon
Užijte si výhody mybarceló

Zaregistrujte se nebo se přihlaste k procesu nákupu a využijte těchto výhod.

cmp-icon
Až 10% sleva navíc na nahromažděný pokoj
cmp-icon
Zvláštní pozornost během vašeho pobytu
cmp-icon
Exkluzivní podmínky pro služby nabízené hotelem