Menu

Zavřít

Kam chceš jít?
1 2
Slevy

I.- Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů?


Subjektem odpovědným za zpracování vašich údajů je Barceló Gestión Hotelera, S.L. (v tomto dokumentu dále jen BGH nebo Barceló) se sídlem c/ Josep Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca. Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se na oddělení ochrany údajů skupiny Barceló, a to e-mailem na dpo@barcelo.com.


II.- Za jakým účelem a z jakého titulu vaše údaje zpracováváme?


BGH informuje zúčastněné osoby, že Barceló bude jejich údaje zpracovávat za tímto účelem: 

 

1. zpracování žádostí podaných uživatelem.

 

Barceló zpracovává takové údaje, které jsou nezbytné pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací podané uživatelem. V tomto případě se jedná o zpracování údajů, jako je vaše jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Stejným způsobem budou údaje zpracovávány také v případě, že žádost podá novinář nebo obdobná osoba. Barceló bude v tomto případě rovněž shromažďovat informace týkající se použitého způsobu komunikace a vlastní žádosti o informace, podané zmíněnou zúčastněnou osobou. 

Oprávnění: Toto zpracování bude provedeno, pouze pokud má BGH k dispozici souhlas uživatele.

 

2. Sledování a analýza činnosti uživatele na webových stránkách. 

 

Barceló může zpracovávat osobní údaje uživatelů svých webových stránek prostřednictvím jejich IP nebo MAC adresy, nebo pokud je uživatel členem my Barceló, přiřazením zmíněné IP nebo MAC adresy k identifikačním údajům poskytnutým uživatelem za účelem analýzy interakcí, pohybů, rolování textu, návštěv a prohlížení produktů, které může uživatel provádět na jeho webových stránkách. 

Oprávnění: Toto zpracování je nutné pro plnění legitimních zájmů BGH. Klient může proti zpracování svých osobních údajů za takovýmto účelem vznést kdykoliv námitku, a to v souladu s pokyny uvedenými v kapitole 5. 

 

3. Zasílání obchodních sdělení o produktech a službách Barceló.

 

V případě, že BGH disponuje souhlasem zúčastněné osoby, může jí zasílat propagační nabídky o svých produktech a službách, například nabídky a propagační akce v určitých hotelech, dále produkty, které si lze pořídit v samotném hotelu, kombinované cesty... 

Oprávnění: Toto zpracování bude provedeno, pouze pokud má BGH k dispozici souhlas zúčastněné osoby. Zúčastněná osoba může svůj souhlas odvolat na základě pokynů uvedených v části V. 

 

4. Kontrola webových stránek.

 

Barceló bude provádět příslušný dozor a kontrolu používání webových stránek s cílem zjistit jakékoli podvodné používání, neoprávněné přístupy, zneužití nebo ztrátu údajů, a zabránit mu, a to včetně osobních údajů. 

Oprávnění: Toto zpracování je nezbytné pro plnění zákonných povinností stanovených zákonem o službách společnosti, informacích a elektronickém obchodu a také pro zajištění legitimních zájmů Barceló v oblasti zabezpečení sítě a údajů. 

 

5. Řešení žádostí.

 

Na základě formulářů umístěných na webových stránkách Barceló za účelem dodržování práv uživatele a/anebo klienta, zpracovává BGH vaše osobní údaje za účelem vyřízení žádosti, přičemž si může tyto údaje vyžádat od hotelů, kde je uživatel ubytován, nebo další údaje, které Barceló mohla převést v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů (například od pojišťovny, v případě, že klient utrpěl nahraditelnou újmu). 

Oprávnění: Toto zpracování je nezbytné pro plnění povinností, které Barceló ukládají předpisy o ochraně údajů za účelem dodržování práv uživatelů.

 

6. Zpracování údajů o souborech cookie: informace týkající se zásad používání souborů cookie naleznete v následujících Odkaz


III.- Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?


Osobní údaje, ke kterým máme přístup, budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, kvůli kterému byly získány. Po uplynutí této doby bude BGH tyto osobní údaje uchovávat, dokud nepřestanou být relevantní pro požadované účely, budou řádně zablokovány, aby mohly být k dispozici kompetentní veřejné správě, soudcům a soudům nebo státnímu zastupitelství během promlčecí lhůty úkonů, které by mohly vycházet ze vztahu udržovaného s klientem anebo ze zákonem stanovených lhůt pro uchování dat. Po uplynutí těchto lhůt přikročí BGH k fyzické likvidaci těchto údajů.


IV.- Komu vaše údaje sdělíme?


BGH může údaje sdělit:

  • Společnosti, které vlastní hotely, aby vyhověly žádosti uživatele, včetně uplatnění určitého práva.
  • Spolupracovníci třetích stran, kteří byli schopni získat informace o uživateli v případě žádosti stejným způsobem.
  • příslušných veřejných orgánů, soudců a soudů.
  • Kromě předchozích datových sdělení spolupracuje BGH s některými poskytovateli služeb třetích stran, kteří mají přístup k osobním údajům zákazníků a kteří tyto údaje zpracovávají jménem a jménem BGH v důsledku jejich poskytování služeb. BGH si konkrétně sjednává služby poskytované třetími stranami, které vykonávají činnosti včetně, nikoli však výlučně, v následujících oblastech: právní poradenství, společnosti poskytující profesionální služby v různých odvětvích, společnosti poskytující technologické služby a společnosti poskytující služby v oblasti informačních technologií. Jedním z poskytovatelů je společnost Salesforce Inc. se sídlem v USA, na kterou se vztahuje dohoda Privacy Shield.

V.- Jaká jsou vaše práva, pokud nám poskytnete svoje údaje?


Pokud si to přejí, mohou zúčastněné strany uplatnit právo na přístup, opravu a vymazání údajů, požadovat, aby bylo omezeno zpracování jejich osobních údajů, vznášet námitky proti jejich zpracování, vyžádat si přenosnost svých údajů a také nebýt předmětem jednotlivých automatizovaných rozhodnutí, a to následujícími způsoby:

  • Zasláním písemné žádosti na výše uvedenou poštovní adresu.

Zúčastněné strany mohou, pokud se jedná o úkony založené na poskytnutí jejich souhlasu, poskytnutí tohoto souhlasu zrušit, a to způsobem, který je popsán v předchozím odstavci.


VI.- Zjistil(a) jsem nesrovnalost týkající se mých osobních údajů nebo údajů jiné osoby. Jak to mohu nahlásit?


Zúčastněná strana, která jakýmkoliv způsobem nabyla informace o případném porušení bezpečnosti či bezpečnostní události, která zapříčinila nepovolený přístup, změnu, opravu nebo neschválené odstranění osobních údajů, které se týkají jí samotné, nebo patří jiným subjektům, má k dispozici řadu formulářů na webových stránkách www.barcelo.com, aby mohla Barceló o zjištěném pochybení vyrozumět.

Uživatel může nicméně dané pochybení vždy nahlásit na e-mailovou adresu dpo@barcelo.com.


VII.- Jak jsme získali vaše údaje?


Osobní údaje, které BGH zpracovává, jsou získávány prostřednictvím formulářů umístěných na webových stránkách.

Pokud to bude nezbytné pro vyřízení požadavku nebo žádosti o uplatnění práva, BGH si údaje může vyžádat od hotelů, kde je uživatel ubytován, pokud taková situace nastane, nebo od třetích stran, které od něj, jakožto od klienta, mohly získat osobní údaje, a to v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů (rezervace, přihlášení…).


VIII.- U kterého úřadu můžete vznést své stížnosti?


Zúčastněné strany mohou v návaznosti na odpověď, kterou obdržely od BGH ohledně dodržování svých práv, podat stížnost u Španělského úřadu pro ochranu údajů (Agencia Española de Protección de Datos).

Uživatelé jsou obeznámeni s tím, že vyřizování stížností týkajících se zpracování osobních údajů provádí zmocněnec pro ochranu údajů společnosti Barceló Hotel Group. Svou stížnost můžete zaslat na adresu Delegado de Protección de Datos de Barceló Hotel Group, c/ Josep Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca nebo e-mailovou adresu dpo@barcelo.com. V obou případech k žádosti připojte kopii svého dokladu totožnosti, DIČ nebo úřední dokument, který prokáže vaši totožnost.