Menu

Zavřít

Kam chceš jít?
1 2
Slevy

Ochrana údajů osobní povahy aplikace Barceló Hotel Group

I.- Kdo odpovídá za zpracování mých údajů?

Za zpracování vašich údajů odpovídá společnost Barceló Gestión Hotelera, S.L. (dále v tomto dokumentu jen „BGH” nebo „Barceló”) se sídlem na adrese c/ Josep Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca. Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů skupiny Barceló na e-mailové adrese dpo@barcelo.com.

 

Webová stránka: Zásady ochrany osobních údajů | Barcelo.com

II.- Jaké kategorie osobních údajů bude společnost Barceló zpracovávat?

V souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení 2016/679 ("RGPD") a základního zákona 3/2018 ze dne 5. prosince o ochraně údajů ("LOPD") budeme ve společnosti Barceló zpracovávat osobní údaje uživatelů v aplikaci „Barceló Hotel Group“ bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zákazníky společnosti Barceló anebo jejích hotelů, jak je vysvětleno níže.


Vzhledem k tomu, že nebudeme používat všechny vaše osobní údaje pro každou z našich činností, v tomto dokumentu vás informujeme o typu osobních údajů, které budeme v každém případě nezbytně zpracovávat:

 

1. Identifikační a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, pohlaví, poštovní, telefonní a elektronické kontaktní údaje, poštovní adresa, datum narození, státní příslušnost, e-mail, mobilní telefon.

 

2. Údaje komerčního charakteru. Komerční profil uživatele odvozený z analýzy používání aplikace (služby sjednané nebo rezervované prostřednictvím aplikace, dotazy týkající se našich služeb).

 

3. Údaje získané prostřednictvím souborů cookies. Informace o procházení aplikace a její používání uživatelem získané prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií, pokud je uživatel při přístupu do aplikace povolil.

III.- Odkud pocházejí osobní údaje, které Barceló zpracovává ve své aplikaci?

Obecně platí, že v aplikaci Barceló budeme zpracovávat informace, které jsme shromáždili přímo od vás, a které se stanou součástí naší databáze. Tím míníme osobní údaje, které jste uvedli při registraci nebo při používání aplikace (například při rezervaci některé z našich služeb, jako je restaurace, SPA, posilovna nebo Miniklub).

 

Pokud jde o osobní údaje týkající se nezletilých osob (pro rezervaci služeb Miniklubu), tyto informace poskytnou výhradně jejich zákonní zástupci (matka/otec/poručník) při rezervaci služeb Miniklubu. V tomto smyslu výše uvedení zákonní zástupci ručí za pravdivost a správnost údajů, které o nezletilých, kteří se registrují do Miniklubu, uvádějí.

IV.- Za jakým účelem a na jakém právním základě zpracovává společnost Barceló moje osobní údaje?


RGPD a LOPD stanoví, že osobní údaje osoby lze zpracovávat pouze tehdy, platí-li některý z právních základů uvedených v nařízeních. Přesněji řečeno, článek 6 GDPR stanoví uzavřený seznam právních základů, na jejichž základě lze zpracovávat osobní údaje.

 

Uplatnění každého z právních základů závisí především a zásadně na tom, proč a za jakým účelem budou osobní údaje zpracovávány.

 

Kromě toho společnost Barceló bude zpracovávat vaše údaje pro účely a v souladu s právními základy, které podrobně popíšeme níže.

 

A. Nezbytná opatření pro realizaci smlouvy mezi zájemcem a Barceló.

Za prvé, určitá zpracování dat jsou nezbytná pro to, aby společnost Barceló mohla poskytovat služby, které jsou součástí aplikace Barceló Hotel Group. Jedná se totiž o základní údaje, jejichž neposkytnutí by znamenalo, že nebudete moci dokončit svou registraci jako uživatel aplikace nebo získat přístup ke službám v ní poskytovaných.

Dále podrobně vysvětlíme způsoby nakládání s údaji, jejichž právní základ je uveden v článku 6.1.b) RGPD: «zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy se zainteresovanou stranou, nebo na její žádost pro uplatnění předsmluvních opatření.»

 

1. Rezervace služeb nebo aktivit prostřednictvím aplikace.

Uživatel a klient Barceló budou mít možnost si prostřednictvím aplikace rezervovat některé služby poskytované hotelem, ve kterém se ubytují, jako jsou restaurační a barové služby, pokojová služba, posilovna, SPA nebo Miniklub. Katalog služeb bude záviset na hotelu, kde se uživatel a klient ubytují.

 

Za účelem rezervace těchto služeb musí klient poskytnout své jméno, příjmení, číslo svého hotelového pokoje, kde je ubytován, a dny, ve kterých provedl anebo provede check-in a check-out.

 

Za účelem řádného poskytování služeb požadovaných prostřednictvím aplikace zejména musí společnost Barceló předat uživatelská data uvedená v předchozím odstavci (i) společnosti, která vlastní hotel, jejíž identitu uživatel zná prostřednictvím doložky o ochraně údajů poskytované při check-in nebo (ii) třetími osobami mimo Barceló Hotel Group, v případě, že konkrétní službu (SPA, restaurace, Miniklub) poskytuje třetí společnost. V obou případech, aby bylo možné zpracovat rezervaci uživatele prostřednictvím aplikace a bylo možné poskytnout službu, kterou uživatel požadoval, bude třeba předat údaje uvedené v předchozím odstavci hotelové společnosti nebo konkrétní společnosti, která poskytuje požadovanou službu.

 

Pro poskytování těchto služeb nebude Barceló od uživatele vyžadovat žádné citlivé osobní údaje, jako jsou například zdravotní údaje (s výjimkou Miniklubu, v souladu s informacemi o ochraně údajů poskytnutými při rezervaci této služby). Rezervační formuláře však mají prázdná pole, do kterých si uživatel může zapsat připomínky, které uzná za vhodné. V důsledku výše uvedeného jsou osobní údaje poskytnuté uživatelem prostřednictvím těchto prázdných polí zcela dobrovolné.

 

B. Zákonem vyžadované zpracování údajů.

Společnost Barceló bude také zpracovávat vaše osobní údaje jako uživatele anebo zákazníka, aby splnila zákonné povinnosti, které od ní mohou být kdykoli požadovány, kromě jiných včetně těch, které jsou stanoveny v níže uvedených nařízeních. Jedná se o zpracování, které je Barceló ze zákona povinna provádět, což určuje jehoplnou legitimitu. Toto je uvedeno v článku 6.1.c) RGPD: «zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti vztahující se na správce údajů».

 

 • Základní zákon 4/2015 ze dne 30. března o ochraně bezpečnosti občanů a rozvojovém nařízení, který ukládá provozovnám, které poskytují ubytovací služby, povinnost předat osobní údaje bezpečnostním sborům a orgánům.
 
 • Zákon 58/2003 ze dne 17. prosince, obecný daňový zákon.
 
 • Nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a kterým se ruší směrnice 95 /46/EC (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo „GDPR“)
 
 • Zákon 3/2018 ze dne 5. prosince o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv ("LOPD"), který zavazuje společnost Barceló, která je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů, odpovídat na žádosti, uplatňování práv a nároků, které vznikají z hlediska ochrany údajů.

 

Tyto zákonné povinnosti budou existovat a Barceló je bude plnit i po ukončení poskytování služeb požadovaných uživatelem, pokud bude existovat příslušná zákonná povinnost.

 

C. V rámci zákonného zájmu Barceló.

Společnost Barceló bude provádět další dodatečné zpracování v rámci ochrany oprávněného zájmu stanoveného v článku 6.1.f) výše uvedeného nařízení, protože se domnívá, že nepoškozuje právo zúčastněných stran na ochranu jejich osobních údajů. Uvedený předpis opravňuje k provádění takových zpracování, která jsou „nezbytná pro uspokojení oprávněných zájmů sledovaných osobou odpovědnou za zpracování nebo třetí stranou za předpokladu, že uvedené zájmy nepoškozují zájmy nebo základní práva a svobody zúčastněné strany vyžadující ochranu osobních údajů, zejména jedná-li se o dítě“.

 

Ohledně takového zacházení má uživatel právo (i) získat více informací o tom, v čem tento „oprávněný zájem“ spočívá, (ii) vědět, jak společnost Barceló dospěla k závěru, že nepoškozují ochranu jeho osobních údajů, ( iii) nebo toto zpracování přímo odmítnout. Může tak učinit prostředky, které jsou uvedeny v části 8, s uvedením konkrétního zpracování, s kterým nesouhlasí, a odůvodnění své žádosti.

 

Z těchto důvodů a v souladu s evropským nařízením, na které jsme odkazovali, provedla společnost Barceló takzvaný “zvažovací test”. Jedná se o interní analýzu, která potvrzuje, že oprávněný zájem společnosti Barceló nepoškozuje zájmy uživatelů týkající se ochrany jejich osobních údajů.

 

Pokud klient požaduje více informací o uvedeném testu, může si je vyžádat prostřednictvím e-mailové adresy dpo@barcelo.es.

 

Jedná se o způsoby zpracování, která jsou podrobně popsána níže.

 

1. Personalizované obchodní akce Barceló, jejich vlastních produktů a služeb. Vypracování „zákaznického profilu“.

Jak je uvedeno v informativní doložce, kterou poskytujeme při rezervaci služeb našich hotelů, Barceló může zasílat sdělení a obchodní nabídky o svých vlastních produktech a službách přizpůsobených vašemu profilu, vašim zájmům a potřebám, ať už prostřednictvím automatizovaných prostředků či nikoliv (prostřednictvím pošty, telefonu nebo faxu, SMS, aplikací pro rychlé zasílání zpráv, sociálních sítí, e-mailu, vyskakovacích upozornění v aplikaci nebo jakýchkoli jiných elektronických nebo telematických prostředků kdykoli dostupných).

 

Tato komunikace bude přizpůsobena podle vašeho „uživatelského a klientského profilu“, protože se ji budeme snažit přizpůsobit vašim zájmům, potřebám a spotřebitelským návykům týkajícím se produktů a služeb rezervovaných prostřednictvím aplikace Barceló.

 

Tento uživatelský a zákaznický profil bude brát v úvahu jak informace, které jste poskytli přímo Barceló při rezervaci pobytu nebo využívání hotelových služeb, tak i údaje generované při používání naší aplikace (rezervace služeb prostřednictvím aplikace).

 

To znamená, že za účelem těchto komerčních akcí o vás nebudeme shromažďovat další informace prostřednictvím třetích stran a veřejných zdrojů. Použijeme a vezmeme v úvahu pouze údaje, které již máme v našich vlastních databázích: buď proto, že jste je sami poskytli při uzavření smlouvy na službu, nebo proto, že byly vytvořeny v důsledku vašeho vztahu se společností Barceló (např.: jak často rezervujete si služby SPA nebo posilovny).

 

To vše nám umožní vytvořit váš uživatelský profil jako klienta, který využívá našich služeb, abychom mohli odhadnout, které produkty či služby a za jakých podmínek by Vás mohly nejvíce zajímat. Například podle služeb, které jste si prostřednictvím aplikace vyžádali, vám můžeme nabídnout další podobné služby, které můžete v hotelu využít.

 

Pro tento případ společnost Barceló připravila „zvažovací test“, aby potvrdila, že toto zacházení s údaji nepoškozuje vaše soukromí. Na základě výsledku uvedeného testu společnost Barceló došla k závěru, že její oprávněný zájem neovlivňuje vaše soukromí, protože se použijí pouze údaje, které jste dříve poskytli nebo které byly vygenerovány ve smluvním vztahu, a ty, které můžeme odvodit na základě analýzy těchto informací.

 

Kromě výše uvedeného a pro podporu tohoto zvažovacího testu je třeba vzít v úvahu, že zasílání obchodních sdělení o souvisejících produktech (včetně přípravy profilu s údaji poskytnutými zájemcem) je činností povolenou a omezenou platnými předpisy o ochraně údajů a elektronických komunikacích a v tomto smyslu je vykládáno orgány pro ochranu údajů. Ve skutečnosti je výslovně povoleno zákonem 34/2002 o službách informační společnosti, jakož i bodem 47 GDPR.

 

Toto zpracování údajů bude provedeno, když uzavřete smlouvu na produkty a služby Barceló, a pokud neuvedete jinak a neuplatníte své právo na odmítnutí v souladu s údaji uvedenými v části 8.

 

2. Podstoupení osobních údajů subjektům skupiny pro administrativní účely.

V souladu s Evropským obecným nařízením o ochraně údajů mohou mít subjekty skupiny Barceló Hotel Group přístup k vašim údajům za účelem provádění interních úkonů administrativního, účetního, kontrolního, ověřovacího, řídícího a zpravodajského charakteru. Společnost Barceló může také shromažďovat vaše údaje od uvedených subjektů v rámci své skupiny, a to výhradně proto, aby mohla provádět tyto úkony administrativní povahy.

 

V tomto případě Barceló prohlašuje, že má oprávněný zájem provádět toto zpracování údajů, protože účel použití údajů se týká pouze interních administrativních záležitostí: kontroly vývoje podnikání, dodržování zákonných povinností souvisejících s účetnictvím uvedené společnosti, vyhodnocení možných odchylek v provozu nebo v rámci dodržování předpisů a stanovení odpovídajících nápravných opatření.

 

Jde o čistě administrativní a interní zájmy týkající se zajištění provádění činnosti Barceló za podmínek nejvyšší kvality a v přísném souladu s předpisy.

 

Na základě výsledků „zvažovacího testu“, který společnost Barceló připravila, jsme došli k závěru, že náš oprávněný zájem nemá vliv na soukromí uživatele, přičemž bereme v úvahu, že toto použití údajů bude poskytnuto výhradně pro popsané interní účely, a uvedené údaje nebudou použity pro komerční účely. Kromě toho je tento způsob zpracování údajů uveden také v GDPR, v odůvodnění bodu 48.

 

3. Provádění anket, zakládání věrnostních programů a pořádání losování.

Společnost Barceló může zpracovávat vaše osobní údaje jako uživatele aplikace za účelem zasílání průzkumů týkajících se provozu a kvality služeb poskytovaných prostřednictvím aplikace.

 

Tyto průzkumy vám zašleme obvyklými kontaktními kanály (e-mailem, telefonem, vyskakovacími upozorněními v rámci aplikace), zároveň můžete další vyplnit také na našich webových stránkách.

 

V Barceló budeme zpracovávat vaše údaje pro tyto účely na základě našeho oprávněného zájmu. Sledovaným cílem je rozšířit nebo zlepšit služby, které poskytujeme prostřednictvím naší aplikace, na základě názorů a návrhů, které mohou uživatelé poskytnout.

 

Za účelem tohoto nakládání s údaji provedla společnost Barceló také „zvažovací test“. Na jeho základě jsme došli k závěru, že tento způsob zpracování nepoškozuje vaše právo na soukromí, protože vyplnění průzkumů je dobrovolné, jeho nevyplnění není penalizováno a navíc jsou výsledky anonymní. Dále je nutné počítat s tím, že pokud požádáte o odhlášení ze služby zasílání obchodních sdělení, nebudou vám zasílány ani žádosti o vyplnění dotazníků.

 

D. Způsob zpracování podmíněný souhlasem

Barceló má zájem provádět některá zpracování údajů, která však závisí na vašem předchozím povolení. Dále podrobně vysvětlíme způsoby nakládání s údaji, jejichž právní základ je uveden v článku 6.1.a) RGPD, a které Barceló může provádět pouze pokud «zájemce udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů».

 

Ustanovení následujících bodů proto závisí na tom, zda nám udělíte souhlas. Pokud jsme vás nikdy nepožádali o souhlas k jejich provádění nebo pokud jste jej odmítli udělit (nebo jste jej poskytli, ale později odvolali), tyto postupy se na vás nevztahují.

 

Stejně tak byste měli vědět, že pokud jste v určitém okamžiku společnosti Barceló povolili používat vaše údaje k jednomu z následujících způsobů nakládání s údaji, vždy můžete svůj souhlas odvolat, pokud to uznáte za vhodné, a aniž by tato skutečnost poškodila váš status zákazníka Barceló nebo bránila využití služeb, které jste u Barceló objednali nebo které jste již obdrželi. Musíme však také upřesnit, že odvolání vašeho souhlasu bude mít účinky od okamžiku jeho odvolání. Nemá zpětné účinky, takže neovlivní platnost našich aktivit prováděných v Barceló do tohoto okamžiku.

 

1. Používání souborů Cookies. Push notifikace o reklamních kampaních.

Při vašem používání aplikace Barceló Hotel Group, budeme zpracovávat osobní údaje získané z online identifikátorů nebo cookies. Učiníme tak, pokud to povolíte při instalaci aplikace nebo konfiguraci zařízení. Více informací můžete získat v Zásadách používání souborů cookie, které jsou k dispozici zájemcům.

 

Na druhou stranu, pokud to výslovně povolíte, Barceló také použije vaše osobní údaje k zasílání okamžitých upozornění - nebo “push notifikací”- do vašeho mobilního zařízení, na základě konkrétních souhlasů, které jste dříve udělili, aby vás informovala o akcích a reklamních kampaních týkajících se našich produktů a služeb. Pokud jste navíc aktivovali tyto push notifikace, budeme vám zasílat sdělení související se službami, o které jste požádali (například připomenutí vaší rezervace v posilovně nebo SPA).

 

Jak jsme již dříve uvedli, aby vám společnost Barceló mohla posílat tato okamžitá upozornění, budete muset své mobilní zařízení a samotnou aplikaci nakonfigurovat pomocí nezbytných nastavení za účelem jejich zobrazení. Stejně tak musíte v případě, že již nechcete dostávat tento druh upozornění, deaktivovat jejich zobrazování v rámci nastavení zařízení, kde jste je autorizovali.

V.- Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Společnost Barceló bude zpracovávat osobní údaje uživatelů, dokud u ní budou stále registrováni, nebo v souladu s lhůtami pro uchování údajů poskytnutých našim klientům v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny v rezervaci anebo při provedení check-in, v případech které si uživatel prostřednictvím aplikace nasmlouval nebo rezervoval. V případech, kdy se nakládání s údaji provádí s předchozím souhlasem zúčastněné strany, dokud jej tato strana neodvolá.

 

Po uplynutí těchto lhůt a před přistoupením k likvidaci těchto údajů bude společnost Barceló uchovávat osobní údaje uživatele řádně zablokované, aby bylo možné vyřídit případné nároky a mít je k dispozici příslušným orgánům během zákonem stanovených promlčecích lhůt. V těchto případech společnost Barceló přijme nezbytná technická a organizační opatření, aby zaručila, že budou použity pouze k těmto účelům.

VI.- Komu budou vaše údaje podstoupeny?


Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím třetím stranám:


- Těm třetím stranám, kterým jsme ze zákona povinni je poskytnout, jako jsou bezpečnostní složky a orgány (zejména příslušné policejní složky v každé autonomní oblasti) nebo správní či soudní orgány.

- V případě, že je nutné poskytnout službu požadovanou uživatelem a klientem prostřednictvím aplikace (SPA, Miniklub, restaurace), budou data zájemce předána:
 

 • Hotelové společnosti Barceló Hotel Group, v případě, že požadovanou službu poskytuje přímo uvedená hotelová společnost, nebo
 • společnosti mimo Barceló Hotel Group, která bude poskytovatelem služby v případech, kdy službu neposkytuje přímo hotelová společnost. Toto předání bude provedeno pouze v případě, že služba požadovaná uživatelem je poskytována externí společností, která poskytuje službu v zařízení hotelu Barceló.

 

Kromě předchozích datových sdělení spolupracuje Barceló s některými poskytovateli služeb třetích stran, kteří budou mít přístup k vašim osobním údajům a kteří tyto údaje zpracovávají jménem Barceló v rámci poskytování služeb.

 

Barceló dodržuje příslušná kritéria pro výběr poskytovatelů služeb tak, aby splnila své povinnosti v oblasti ochrany údajů, a zavazuje se s nimi podepsat odpovídající smlouvu o zpracování údajů, jejímž prostřednictvím jim mimo jiné uloží následující povinnosti: uplatňovat vhodné technické a organizační opatření; zpracovávat osobní údaje pro dohodnuté účely a pouze podle zdokumentovaných pokynů společnosti Barceló; po ukončení poskytování služeb údaje vymazat nebo vrátit odpovědné osobě.

 

Barceló může konkrétně sjednat poskytování služeb poskytovateli třetích stran, kteří provádějí svou činnost, kromě jiného v následujících odvětvích: logistické služby, právní poradenství, služby soukromého oceňování, schvalování dodavatelů, multidisciplinární profesionální servisní společnosti, společnosti provádějící údržbu, společnosti poskytující technologické služby, společnosti poskytující služby IT, společnosti fyzického zabezpečení, poskytovatelé služeb rychlého zasílání zpráv, společnosti pro správu a údržbu infrastruktury a společnosti poskytující služby telefonických center.

 

Výše uvedené třetí strany se obvykle nacházejí v Evropském hospodářském prostoru, s výjimkou určitých poskytovatelů, jejichž servery mohou být případně umístěny mimo toto území (pro vaši informaci, poskytovatelé, se kterými Barceló podepisuje smlouvy o poskytování služeb, se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru, ačkoli jejich servery budou potenciálně umístěny mimo toto území z interních důvodů jejich technologické infrastruktury). V těchto případech bude společnost Barceló postupovat následovně:

 

 • Budou přijata opatření a záruky uvedené v GDPR, aby bylo zaručeno, že nebude narušena úroveň ochrany osobních údajů klienta.
 • Uživatel bude případně informován o existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ohledně země určení nebo, pokud to nebude možné, o přijatých zárukách, jakož i o tom, jak získat jejich kopii.

VII.- Musím aktualizovat své údaje?

Žádáme vás, aby všechny informace, které nám prostřednictvím aplikace poskytujete, byly správné, úplné, přesné a řádně aktualizované.

 

Pokud se tedy změní některý z osobních údajů, které jste nám sdělili, zejména jedná-li se o vaši poštovní adresu, e-mailovou adresu nebo kontaktní telefonní čísla, musíte nás o tom co nejdříve informovat prostřednictvím kontaktních kanálů popsaných v části 8.

 

V opačném případě, pokud nás o těchto možných změnách neinformujete, budou nadále platná sdělení, která jsme zaslali na kontaktní údaje, které v tom okamžiku máme.

VIII.- Jaká jsou vaše práva, pokud nám poskytnete svoje údaje?

Předpisy na ochranu údajů uznávají řadu práv, která byste měli znát a která můžete uplatnit, abyste chránili své soukromí a kontrolovali používání vašich osobních údajů. Především se jedná o následující:

 

 • Máte právo získat potvrzení, zda ve společnosti Barceló zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají či nikoli, a v tomto případě máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jakož i právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo případně požadovat jejich vymazání, když mimo jiných důvodů, údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
 
 • Za určitých okolností můžete požádat o omezení rozsahu zpracování vašich údajů.
 
 • V určitých případech a z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací, jakož i v situacích, kdy společnost Barceló zpracovává vaše údaje pro náš oprávněný zájem, můžete zpracování vašich údajů odmítnout. V takovém případě Barceló přestane zpracovávat vaše údaje, s výjimkou závažných oprávněných důvodů nebo uplatnění či obhajoby případných nároků.
 
 • Stejně tak můžete požádat o jejich předání jinému správci údajů zodpovědnému za přenositelnost vašich údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 
 • Od tohoto okamžiku máte kdykoli možnost odvolat jakékoli oprávnění, které jste nám udělili.
 
 • V případech, kdy byla rozhodnutí učiněna zcela a výhradně na základě automatizovaného zpracování vašich údajů, včetně vypracování profilů, můžete požádat o lidský zásah, vyjádřit svůj názor nebo odmítnout určitá rozhodnutí.

 

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit a zároveň poskytnout kopii vašeho průkazu totožnosti písemně na adresu zástupce zodpovědného za ochranu osobních údajů Barceló Hotel Group:

 

 • Zasláním písemné žádosti na níže uvedenou poštovní adresu: C/ Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca.
 

 

Navíc také můžete zaslat stížnost společnosti Barceló anebo Španělské agentuře pro ochranu osobních údajů (jako příslušnému kontrolnímu orgánu ve věcech ochrany osobních údajů), zejména pokud vám nebylo umožněno uplatnit svá práva, a to písemně na e-mail dpo@barcelo.es nebo prostřednictvím webové stránky https://www.aepd.es.

IX.- Analýza rizik a posouzení dopadů na ochranu údajů

Společnost Barceló provedla analýzu různých existujících rizik z hlediska ochrany údajů s ohledem na všechny postupy uvedené v tomto dokumentu. Jedná se o hodnocení, ve kterém je posouzena nezbytnost a přiměřenost zpracování údajů s ohledem na jeho účel, posuzuje rizika týkající se práv a svobod klienta a zvažuje plánovaná opatření, jak jim čelit, řídit je a snažit se je zmírnit, čímž zaručuje ochranu jeho osobních údajů.

 

Analyzované problémy braly v úvahu mimo jiné aspekty související s následujícím:

 

 • objem cílových dat každého zpracování;
 • účast třetích stran na toku dat;
 • hodnocení osobních aspektů fyzických osob;
 • kategorizace a segmentace;
 • uzavírání smluv s externími poskytovateli;
 • podstoupení dat;
 • právní základy zpracování a
 • možnost uplatnění práv z hlediska ochrany údajů zainteresovanými stranami.

 

Po provedených analýzách provedla společnost Barceló Posouzení dopadu na ochranu údajů, která byla stanovena na základě dříve provedených analýz rizik. O přístup k základním aspektům analýzy rizik můžete požádat na e-mailové adrese dpo@barcelo.es.

X.- Kdo je zástupce pro ochranu osobních údajů společnosti Barceló?

Společnost Barceló pověřila osobu, která zastává funkci „Zástupce pro ochranu osobních údajů“, aby chránila osobní údaje našich uživatelů a klientů a také zaručila, že společnost Barceló dodržuje všechny zákonné požadavky týkající se ochrany osobních údajů.

 

Tato osoba bude zodpovědná za poskytování všech požadovaných informací týkajících se ochrany údajů. Chcete-li ji kontaktovat, můžete to provést prostřednictvím následující adresy: dpo@barcelo.es.


cmp-icon
Získejte nejlepší cenu s MyBarceló
Zaregistrujte se nebo se přihlaste do procesu nákupu a získejte tuto fantastickou cenu pouze pro členy.
cmp-icon
Užijte si výhody mybarceló

Zaregistrujte se nebo se přihlaste k procesu nákupu a využijte těchto výhod.

cmp-icon
Až 10% sleva navíc na nahromažděný pokoj
cmp-icon
Zvláštní pozornost během vašeho pobytu
cmp-icon
Exkluzivní podmínky pro služby nabízené hotelem